Wednesday, May 22Modern Manufacturing
×

สนพ. ชี้ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง 

สนพ. ชี้ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพตลาดโลกมีแนวโน้ม ลดลง หลังจากราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกลดลงจากสัปดาห์ก่อน

สนพ. ชี้ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง 

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ พบว่า ราคาน้ำมันไบโอดีเซล อ้างอิงเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2566 อยู่ที่ ราคา 33.47 บาทต่อลิตร ลดลง 0.48 บาทต่อลิตรจากสัปดาห์ก่อน จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ ราคา 5.50-6.00 บาทต่อกิโลกรัม 

สนพ. ชี้ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง 

ขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกอยู่ที่ราคาประมาณ 28.69 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.38 บาทต่อกิโลกรัม โดยปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 อยู่ที่ประมาณ 260,705 ตัน ส่วนสต็อกน้ำมันไบโอดีเซล B100 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 อยู่ที่ประมาณ 69.54 ล้านลิตร

สนพ. ชี้ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง 

นายวัฒนพงษ์ กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันของไทยในปี 2566 นั้น มีเนื้อที่ให้ผลผลิต 5.81 ล้านไร่ โดยในปี 2566 (มิถุนายน 2566) มีอัตราสกัดน้ำมันเฉลี่ยประมาณร้อยละ 17.53  มีผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบประมาณ 234,393 ตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 3.02 ตันต่อไร่ และมีการส่งออก CPO ประมาณ 10,086 ตัน โดยมีความต้องการใช้ในประเทศด้านบริโภคและอุตสาหกรรมอื่นประมาณ 123,503 ตัน 

และความต้องการใช้ในประเทศด้านน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 85,776 ตัน ทั้งนี้จากข้อมูลปริมาณการใช้เดือนมิถุนายน 2566 พบว่ามีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 64.10 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนปริมาณใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ประมาณ  4.26 ล้านลิตรต่อวัน และมีปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 4.54 ล้านลิตรต่อวัน   

สำหรับราคาเอทานอลของไทยอ้างอิงในเดือนราคาเอทานอลอ้างอิงในเดือนสิงหาคม 2566 อยู่ที่ 29.10 บาทต่อลิตร ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน เนื่องจากปริมาณ มันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลออกสู่ตลาดลดลง และแรงหนุนจากตามความต้องการน้าเข้าของจีนซึ่งเป็นตลาดหลัก 

อีกทั้งราคากากน้ำตาลก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 27 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.57 ล้านลิตรต่อวัน โดยผลิตจริงในเดือนมิถุนายน อยู่ที่  3.87 ล้านลิตรต่อวัน มีปริมาณการใช้เอทานอลในภาคเชื้อเพลิงเดือนมิถุนายน อยู่ที่ 3.56 ล้านลิตรต่อวัน อย่างไรก็ตาม สนพ. จะติดตามสถานการณ์ราคาไบโอดีเซล อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพสะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×