Saturday, June 15Modern Manufacturing
×

สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลกเดือน ต.ค. 65 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลกเดือน ต.ค. 65 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลังจากราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 28.88 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 1.17 บาทต่อกิโลกรัม

สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลกเดือน ต.ค. 65 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพว่า ราคาน้ำมันไบโอดีเซลอ้างอิงเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2565 อยู่ที่ 33.13 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้น 1.34 บาทต่อลิตรจากสัปดาห์ก่อน สถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 5.00 – 5.50 บาทต่อกิโลกรัม ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 29.00 – 30.00 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ 28.88 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 1.17 บาทต่อกิโลกรัม โดยปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 ประมาณ 271,253 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2565 ประมาณ 41,950 ตัน ส่วนสต็อกน้ำมันไบโอดีเซล B100 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 เท่ากับ  64.40 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2565 เท่ากับ 6.17 ล้านลิตร  

สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลกเดือน ต.ค. 65 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

สงครามรัสเซีย-ยูเครนส่งผลต่อเนื่อง กระทบอุตสาหกรรมเยอรมนี | FactoryNews ep.24/4

นายวัฒนพงษ์ กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันในปี 2565 นั้น ประเทศไทยมีเนื้อที่ให้ ผลผลิต 5.81 ล้านไร่ โดยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบ 296,265 ตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 3.11 ตันต่อไร่ และมีการส่งออก CPO ประมาณ 58,264 ตัน ซึ่งมีความต้องการใช้ในประเทศด้านบริโภคและอุตสาหกรรมอื่น 132,644 ตัน และความต้องการใช้ในประเทศด้านน้ำมันไบโอดีเซล 63,407 ตัน 

จากข้อมูลปริมาณการใช้เดือนสิงหาคม 2565 พบว่ามีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 62.27 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2565 ประมาณ 0.45 ล้านลิตร/วัน นอกจากนี้ปริมาณใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ในเดือนสิงหาคม 2565 เท่ากับ 3.24 ล้าน ลิตร/วัน สูงกว่าเดือนกรกฎาคม 2565 เท่ากับ 0.02 ล้านลิตร/วัน โดยมีปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 3.06 ล้านลิตร/วัน ต่ำกว่าเดือนกรกฎาคม 2565 ประมาณ 0.72 ล้านลิตร/วัน 

นายวัฒนพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับราคาเอทานอลของไทยอ้างอิงในเดือนตุลาคม 2565 อยู่ที่ 29.24 บาทต่อลิตร โดยราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.95 บาทต่อลิตร เนื่องจากผู้ผลิตเอทานอลผลิตลดลง อีกทั้งสถานการณ์มันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตออกสู่ตลาดลดลงด้วย ทั้งนี้ราคาที่ทรงตัวในระดับสูงจากความต้องการใช้ในประเทศ และส่งออกยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งราคากากน้ำตาลก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงเช่นกัน 

ปัจจุบันมีโรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 27 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.57 ล้านลิตรต่อวัน  ผลิตจริงในเดือนสิงหาคม อยู่ที่ 4.00 ล้านลิตรต่อวัน ผลิตลดลงจากเดือนก่อน 0.10 ล้านลิตรต่อวัน มีปริมาณการใช้ เอทานอลในภาคเชื้อเพลิงเดือนสิงหาคม อยู่ที่ 3.73 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งลดลงจากเดือนก่อน 0.21 ล้านลิตรต่อวัน อย่างไรก็ตาม สนพ. จะติดตามสถานการณ์ราคาไบโอดีเซลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพสะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×