Wednesday, May 22Modern Manufacturing
×

สอน. ลงพื้นที่คัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่น – โรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2565

สอน. เดินหน้าคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่นประจำปี 2565 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต มุ่งเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้

สอน. ลงพื้นที่คัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่น – โรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2565

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่น และโรงงานน้ำตาลดีเด่น เพื่อคัดเลือกหาชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลที่ความโดดเด่นในด้านการผลิตและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โดยกำหนดจัดงานมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนสิงหาคม 

สอน. ลงพื้นที่คัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่น – โรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2565

โดย สอน. ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่นและคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกโรงงานน้ำตาลดีเด่น เพื่อดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลที่มีผลงานการพัฒนาการผลิตอ้อยโดยสอดคล้องกับ 8 กลุ่มรางวัลสำหรับชาวไร่อ้อยดีเด่น และการพัฒนาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตดีเด่นสำหรับโรงงานน้ำตาล โดยการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภทรางวัล ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อเข้ารับถ้วยเกียรติยศและโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงอุตสาหกรรม

“คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่นและคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกโรงงานน้ำตาลดีเด่น พร้อมทั้งผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ลงพื้นที่ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 เพื่อติดตามตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง พูดคุยเพื่อประเมินการประเมินทัศนคติ และมุมมอง และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยมุ่งเน้นความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ และบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า “ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลมีของดีอีกมากมาย ที่ต้องค้นหาความเป็นเลิศมายกย่อง เพื่อเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้ทำตาม” 

แนะนำ เครื่องอิงค์เจ็ทพิมพ์สะใจถึง 5 บรรทัดใช้กับสินค้าได้หลายวัสดุ | Wisebiz

ซึ่งการลงพื้นที่ของคณะทำงานฯ ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว คาดว่า สอน. จะสามารถประกาศรายชื่อชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2565 ได้ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2565 

ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมา สอน. ได้งดจัดงานมอบรางวัลฯ ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาในปีนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จะกำหนดจัดงานมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2564 และ 2565 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยและผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอย่างแน่นอน และสำนักงานจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×