Monday, June 24Modern Manufacturing
×

ส.อ.ท. เผย ยอดผลิตรถยนต์ เดือนตุลาคม 2566 มีทั้งสิ้น 158,734 คัน ลดลงร้อยละ 7.02 

ส.อ.ท. เผย ยอดผลิตรถยนต์ เดือนตุลาคม 2566 มีทั้งสิ้น 158,734 คัน ลดลงร้อยละ 7.02 

ส.อ.ท. เผย เดือนตุลาคม 2566 ผลิตรถยนต์ทั้งสิ้น 158,734 คัน ลดลงร้อยละ 7.02 ขาย 58,963 คัน ลดลงร้อยละ 8.75 ส่งออก 105,726 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.20 ขายรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) 7,394 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 491.05

ส.อ.ท. เผย ยอดผลิตรถยนต์ เดือนตุลาคม 2566 มีทั้งสิ้น 158,734 คัน ลดลงร้อยละ 7.02 

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนตุลาคม 2566 ดังนี้ จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนตุลาคม 2566 มีทั้งสิ้น 158,734 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2565 ร้อยละ 7.02 และลดลงจากเดือนกันยายน 2566 ร้อยละ 3.27 ลดลงจากการผลิตเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 3.57 เพราะฐานสูงในปีที่แล้ว และผลิตเพื่อขายในประเทศลดลงร้อยละ 11.65 จากการผลิตรถกระบะลดลงร้อยละ 27.44 ตามยอดขายรถกระบะที่ลดลงถึงร้อยละ 37.93 จากการเข้มงวดการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน

ส.อ.ท. เผย ยอดผลิตรถยนต์ เดือนตุลาคม 2566 มีทั้งสิ้น 158,734 คัน ลดลงร้อยละ 7.02 

เครื่องแยกเกลือ เปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำดื่มได้มากถึง 49,000 ลิตรต่อวัน

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – ตุลาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,544,705 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2565 ร้อยละ 0.65 ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนตุลาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 58,963 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2566 ร้อยละ 5.03 และลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 8.75 จากยอดขายรถกระบะที่ลดลงถึงร้อยละ 37.93 เพราะสถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งยอดขายรถพีพีวีลดลงร้อยละ 19.32 จากการออกรถรุ่นใหม่ของรถSUV หลายรุ่น รวมทั้งรถบรรทุกขายลดลงร้อยละ 14.48 จากเศรษฐกิจชะลอตัวด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ที่ล่าช้าออกไปซึ่งกระทบการลงทุนของภาครัฐและการส่งออกหลายสินค้ายังคงลดลงซึ่งกระทบอำนาจซื้อจากการลดเวลาการทำงานลงยอดขายการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป

เดือนตุลาคม 2566 ส่งออกได้ 105,726 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วร้อยละ 8.46 และเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2565 ร้อยละ 12.20 จากการส่งออกรถกระบะและรถ PPV เพิ่มขึ้นตามยอดขายรถยนต์ในประเทศคู่ค้าที่เติบโต ดังนั้น จึงส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกากลางและอเมริกาใต้ แยกเป็นรถยนต์สันดาปภายใน ICE 103,614 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 11.10 ส่งออกรถยนต์ HEV 2,112 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 119.31 มูลค่าการส่งออก 72,481.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2565 ร้อยละ 17.33

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท HEV จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 6,613 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคมปีที่แล้วร้อยละ 31.31 เดือนมกราคม – ตุลาคม 2566  จดทะเบียนใหม่สะสมมีจำนวน  72,036 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคมปีที่แล้วร้อยละ 31.34

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท PHEV จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 849 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคมปีที่แล้วร้อยละ 5.56 เดือนมกราคม – ตุลาคม 2566 จดทะเบียนใหม่สะสมมีจำนวน  10,383 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคมปีที่แล้วร้อยละ 7.14 

ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท BEV ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566  มีจำนวนทั้งสิ้น 109,488 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 312.74

ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท HEV ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 330,771 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 31.91

ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท PHEV ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566  มีจำนวนทั้งสิ้น 52,677 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 29.14

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×