Wednesday, February 21Modern Manufacturing
×

แต่งตั้ง ภูวดล สุนทรวิภาต นายกสมาคม TPVA

ภูวดล สุนทรวิภาต ผู้บริหารบีซีพีจี ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย โดยมีวาระ 2 ปี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2567 

แต่งตั้ง ภูวดล สุนทรวิภาต นายกสมาคม TPVA

รายงานข่าวแจ้งว่า ทึ่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย (TPVA) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้แต่งตั้งให้นายภูวดล สุนทรวิภาต ผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย โดยมีวาระ 2 ปี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2567 

Factory News | รายการข่าวอุตสาหกรรม EP.5

ทั้งนี้ สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลักดันให้คนไทยได้ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีความเหมาะสมในเรื่องความเข้มข้นของแสงแดด ขณะที่ราคาของแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

อีกทั้งไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสะอาดยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ในปัจจุบันสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย ยังได้เริ่มผลักดันให้มีการใช้ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถใช้พลังงานสีเขียวได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×