Wednesday, February 8Modern Manufacturing
×

รู้หรือไม่ ? ว่า AI สามารถเสริม Productivity ในโรงงานได้ !

รู้หรือไม่ ? ว่า AI สามารถเสริม Productivity ในโรงงานได้ !

ปัจจุบันการมาถึงของ AI นั้นสามารถเข้ามาช่วยเสริมการทำงานให้หลาย ๆ อาชีพได้อย่างมากมาย แต่รู้หรือไม่ ว่าการใช้ AI ในภาคอุตสาหกรรมยังช่วยเพิ่ม Productivity ให้โรงงานของคุณได้ด้วย

รู้หรือไม่ ? ว่า AI สามารถเสริม Productivity ในโรงงานได้ !
รู้หรือไม่ ? ว่า AI สามารถเสริม Productivity ในโรงงานได้ !

การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนั้น ต้องมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ต้องการ ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาในโรงงานนั้น หากไม่มี AI เข้ามาช่วย ก็คงจะไม่สามารถเป็นไปได้ครับ

เสริมประสิทธิภาพการทำงาน ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

บริษัท GE Digital ผู้เชี่ยวชาญด้าน Software Industry ในประเทศอเมริกา ก็ได้มีการนำเสนอถึงข้อดีในการใช้งาน AI ในการเข้ามาช่วยควบคุมกระบวนการผลิต ที่สามารถทำให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานและคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิตมีระดับที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และยังสามารถช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานและปริมาณของวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตลงได้อีกด้วย

ด้วยการใช้งาน AI ในกระบวนการผลิตนั้น จะทำให้การประเมินข้อมูลและตัดสินใจสามารถเกิดขึ้นได้ในทันทีแบบ Real-time และยังช่วยให้แต่ละโรงงานสามารถทำการประเมินเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความแม่นยำของการตัดสินใจและการทำงานมากขึ้น พร้อมทั้งลดความเสี่ยงจากปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น หรือแก้ปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้หมดไปได้

รู้หรือไม่ ? ว่า AI สามารถเสริม Productivity ในโรงงานได้ !
ที่มาภาพ : Mech Mind on Unsplash

ทำให้การทำงานในแต่ละวันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น พนักงานก็จะสามารถหันมาจัดการหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หากบริษัทของคุณมีทิศทางและความต้องการใช้งานที่ชัดเจนแล้วล่ะก็ การนำระบบปัญญาประดิษฐ์เข้าปรับใช้ในโรงงานและสายการผลิต ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย

ในอนาคตการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาช่วยในภาคอุตสาหกรรมนั้นจะกลายมาเป็นเรื่องปกติ และจะช่วยยกระดับการทำงานของหลาย ๆ อุตสาหกรรมขึ้นได้อย่างแน่นอน ใครที่ไม่อยากจะล้าหลังเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้ก็อาจจะต้องเริ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบ AI เหล่านี้เพิ่มเติมกันแล้วล่ะครับ

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×