Thursday, June 13Modern Manufacturing
×

freshket ต่อยอดธุรกิจ จัดตั้งจุดกระจายสินค้าในสถานีบริการ PTT Station 

freshket สตาร์ทอัพสัญชาติไทย เดินหน้าต่อยอดธุรกิจขยายการให้บริการกับกลุ่มธุรกิจ HoReCa จัดตั้งจุดกระจายสินค้าในสถานีบริการ PTT Station ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อย เสริมความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทานอาหารของไทย

freshket ต่อยอดธุรกิจ จัดตั้งจุดกระจายสินค้าในสถานีบริการ PTT Station 
freshket ต่อยอดธุรกิจ จัดตั้งจุดกระจายสินค้าในสถานีบริการ PTT Station 

นางสาวพงษ์ลดา พะเนียงเวทย์ CEO & Co-Founder, freshket เปิดเผยว่า หลังจากที่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้เข้าร่วมลงทุนใน ‘freshket’ ด้วยเงินลงทุนมูลค่ากว่า 14.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 500 ล้านบาทเมื่อ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น freshket และ OR เล็งเห็นโอกาสในการร่วมมือกันพัฒนาธุรกิจที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ โดย freshket ได้มุ่งขยายขอบเขตการให้บริการกับกลุ่มธุรกิจ HoReCa (โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง) ในไทยที่มีมูลค่าการซื้อขายวัตถุดิบรายปีกว่า 400,000 ล้านบาท โดยการนำเทคโนโลยีด้าน Supply Chain มาช่วยเสริมศักยภาพให้กับกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มธุรกิจประเภทอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้เครือ OR รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย ให้ได้เข้าถึงแหล่งวัตถุดิบคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อเติมเต็มระบบนิเวศของ OR ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และยังส่งผลให้ freshket เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงปีที่ผ่านมา

[FULL EP] Samsung ลงทุน 300 ล้านล้านวอนสร้าง Mega cluster ผลิตชิป | FactoryNews ep.50 / 24 Mar 2023

การร่วมมือกันครั้งนี้ยังถือเป็นการสร้างความได้เปรียบทางต้นทุน และส่งเสริมการพัฒนาระบบปฏิบัติการของ freshket ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบคุณภาพสูงสู่กลุ่มธุรกิจอาหารทุกขนาดในชุมชน freshket  และ OR จึงจัดตั้งจุดกระจายสินค้าในสถานีบริการ PTT Station เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ช่วยกระชับระยะทางในการจัดส่งสินค้า ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการที่กว้างขึ้น ยกระดับสู่ ‘Operations Excellence’ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อย  

freshket ต่อยอดธุรกิจ จัดตั้งจุดกระจายสินค้าในสถานีบริการ PTT Station 

อีกทั้งยังรองรับการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของ freshket ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มต่อยอดธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ไปจนถึงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการบริการ เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต freshket ยังยึดมั่นที่จะขับเคลื่อน Food Supply Chain หรือห่วงโซ่อุปทานอาหารของไทยให้เป็นวัฏจักรที่ยั่งยืน โดยการผนึกกำลังกับ OR ถือเป็นแรงผลักดันสำคัญในการร่วมมือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ หรือภาคสังคม ตั้งแต่เกษตรกร และผู้ประกอบการ กลุ่มธุรกิจ HoReCa (โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง) รวมถึงผู้บริโภค ให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน  

นอกจากนี้ freshket และ OR  ยังมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยยึดมั่นในเจตนารมณ์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความยั่งยืน เพื่อการเติบโตร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม (Inclusive growth) freshket จึงมุ่งเน้นการลด Carbon Footprint ในทุกกระบวนการ และทุกภาคส่วนขององค์กร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคเท่านั้น จนถึงการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการขนส่งสินค้า อย่างการใช้รถพลังงานไฟฟ้าในการขนส่ง รวมทั้งการใช้กล่องหมุนเวียนในการจัดส่งสินค้าซึ่งจะช่วยลดการเกิดขยะ เพื่อส่งเสริมแนวคิดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

นางสาวราชสุดา รังสิยากูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการ ORion บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า OR มีกรอบกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยการต่อยอดจากธุรกิจเดิม ผ่านการเชื่อมต่อจากช่องทางออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์ (Offline-to-Online) เพื่อตอบโจทย์การเดินทางแบบไร้รอยต่อ (Seamless Mobility) และตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่หลากหลาย (All Lifestyle) 

freshket ต่อยอดธุรกิจ จัดตั้งจุดกระจายสินค้าในสถานีบริการ PTT Station 

ปัจจุบัน OR และ freshket ได้ร่วมกันจัดตั้งจุดกระจายสินค้าของ freshket ที่สถานีบริการ PTT Station มัยลาภ และ PTT Station ตลิ่งชัน บรมราชชนนี กม.1 และมีแผนจัดตั้งจุดกระจายสินค้าใน PTT Station อื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดระยะทางในการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้ทรัพยากรและลดการสร้างมลภาวะจากการขนส่งแล้ว ยังสอคคล้องกับแนวทางในการเชื่อมต่อช่องทางออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์ (Offline-to-Online) โดยใช้พื้นที่สถานีบริการ PTT Station ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศให้เป็นประโยชน์สูงสุด 

นอกจากนี้ ความร่วมมือข้างต้นยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกร ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถสั่งสินค้าได้ตามความต้องการขายโดยไม่จำเป็นต้องเก็บสำรองวัตถุดิบ เพิ่มความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น ทั้งในมุมของการสร้างงาน สร้างอาชีพ สำหรับเกษตรกรและการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย 

นอกจากนี้ การซื้อสินค้าผ่าน freshket ยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็ก และเมื่อมีผู้ประกอบรายเล็กมากขึ้นจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับ ร้านค้า ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ HoReCa ตลอดจนผู้บริโภค ให้มีโอกาสสั่งซื้อสินค้าจากเกษตรกรหรือผู้ค้ารายย่อยที่หลากหลายมากขึ้น 

“การร่วมลงทุนใน freshket และการพัฒนาธุรกิจร่วมกันนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” และแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน OR’s SDG ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น S – SMALL โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก D – DIVERSIFIED โอกาสเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบ และ G – GREEN โอกาสเพื่อสังคมสะอาด หรือมิติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 Goals” นางสาวราชสุดา กล่าว

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×