Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

กกพ. รับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนอีก 282.98 เมกะวัตต์

กกพ. เดินหน้าซื้อไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนอีก 282.98 เมกะวัตต์ กำหนดจ่ายไฟเข้าระบบ ภายในปี 2568 – 2569

กกพ. รับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนอีก 282.98 เมกะวัตต์

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ได้เห็นชอบข้อเสนอหลักการในการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับปี 2565 ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กพช. ได้มีมติเห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับปี 2565 ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) สำหรับผู้ผลิตโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จำนวน 34 โครงการ ตามรายชื่อโครงการที่กระทรวงหมาดไทยเสนอกำหนด ปริมาณรับซื้อรวมไม่เกิน 282.98 เมกะวัตต์ 

กกพ. รับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนอีก 282.98 เมกะวัตต์

ใกล้เคียงมนุษย์ไปอีกขั้น ผิวหนังมีชีวิตบนนิ้วหุ่นยนต์ | FactoryNews ep.14/1

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงได้ออกระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปและผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 และประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีอัตรารับซื้อโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน

โดยมีกระบวนการและกรอบระยะเวลาการับซื้อไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

1. การไฟฟ้าออกประกาศให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ายื่นคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า  : ภายใน 15 วันนับจากวันที่ กกพ. ออกประกาศฉบับนี้

2. การไฟฟ้าออกประกาศกำหนดรายละเอียด ขั้นตอน สถานที่ ระยะเวลา แบบคำเสนอขอขายไฟฟ้าและเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้า : ภายในเดือนกรกฎาคม 2565

3. การไฟฟ้าเปิดรับยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า

(1) ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายมากกว่า 10 เมกะวัตต์ : ยื่นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(2) ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ : ยื่นที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนับตั้งแต่วันที่การไฟฟ้ามีประกาศเปิดรับยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 

4. การไฟฟ้าประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า : ภายใน 60 วัน นับจากวันที่เอกสารครบถ้วน

5. ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า : ในโอกาสแรกที่สามารถทำได้

6. กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ตามมติ กพช. ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 158) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 : ภายในปี 2568 – 2569

ทั้งนี้ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย จะดำเนินการประกาศการยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า รายละเอียด ขั้นตอน สถานที่ ระยะเวลา รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations
READ MORE
×