Sunday, June 16Modern Manufacturing
×

กนอ. ผนึก องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ป้องกันการทุจริต

กนอ. ผนึก องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ป้องกันการทุจริต

กนอ.- องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ลงนามข้อตกลงคุณธรรมโครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว ป้องกันการทุจริต สร้างความเชื่อมั่น โปร่งใส ในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน

กนอ. ผนึก องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ป้องกันการทุจริต

นายวีริศ  อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มอบหมายให้ นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity pact) โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว ระหว่าง กนอ. และผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เพื่อร่วมมือป้องกันการทุจริตและก่อให้เกิดความโปร่งใสในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนของ กนอ.

กนอ. ผนึก องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ป้องกันการทุจริต

‘ญี่ปุ่น’ No.1 – ผลิตหุ่นยนต์ส่งออก 78% โตต่อเนื่องตั้งแต่โควิด-19 | FactoryNews EP.11

นายพรเทพ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐที่สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการนำแนวทางข้อตกลงคุณธรรม (Integrity pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไปกำหนดใช้โดยอนุโลม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ที่มอบหมายให้ กนอ. นำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการนี้ ซึ่งข้อตกลงคุณธรรมกำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ และผู้สังเกตการณ์ ลงนามในข้อตกลงคุณธรรมในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้สังเกตการณ์สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสาร การคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน และเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรมเมื่อยื่นข้อเสนอ

กนอ. ผนึก องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ป้องกันการทุจริต

กนอ.ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการ จึงเปิดเผยข้อมูลในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โดยให้ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว เพื่อยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการร่วมลงทุน เนื่องจากจะมีการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงาน และการจัดทำเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอร่วมลงทุนของเอกชน จากภาคประชาสังคมผ่านผู้สังเกตการณ์

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity pact) โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว จะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้การคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนมีประสิทธิผล เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง”รองผู้ว่าการ กนอ. กล่าว

สำหรับท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว ตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีเนื้อที่รวมประมาณ 182.1535 ไร่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×