Sunday, June 16Modern Manufacturing
×

SuperSource: Mobile Racking System เพิ่มพื้นที่คลังสินค้าได้ถึง 80%

SuperSource: Mobile Racking System เพิ่มพื้นที่คลังสินค้าได้ถึง 80%

SuperSource ขอแนะนำให้รู้จัก Mobile Racking System โซลูชันที่เพิ่มความสามารถในการจัดเก็บของคลังสินค้าได้ถึง 80%

SuperSource: Mobile Racking System เพิ่มพื้นที่คลังสินค้าได้ถึง 80%

การเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ คลังสินค้า รวมไปถึงนโยบายด้านการจัดส่งที่ต้องรวดเร็วสำหรับโรงงานส่งผลต่อพื้นที่จัดเก็บสินค้าโดยตรง การเพิ่มพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานนั้นต้องใช้ต้นทุนสูงและอาจเป็นเรื่องยากในหลายกรณี ด้วย Mobile Racking System จาก LPI Rack Range ทำให้สามารถใช้พื้นที่คลังสินค้าได้คุ้มค่าสูงสุด เปลี่ยนการใช้พื้นที่อันสูญเปล่าเป็นศักยภาพในการจัดเก็บสินค้าความหนาแน่นสูง ที่มาพร้อมกับความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งาน

SuperSource: Mobile Racking System เพิ่มพื้นที่คลังสินค้าได้ถึง 80%
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×