Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

กนอ. ร่วมมือ GC จัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

กนอ. ร่วมมือ GC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการด้านขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เร่งผลักดันโครงการนำร่องจัดการขยะพลาสติกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สร้างพฤติกรรมคัดแยกขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี 

กนอ. ร่วมมือ GC  จัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวแสดงเจตนารมณ์ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการด้านขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular Economy) กับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ว่า กนอ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงให้ความสำคัญต่อการยกระดับอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว และนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาแบบองค์รวมตามแนวทาง BCG เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อปรับตัวรับกับมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงการจัดการพลังงานและของเสียในภาคอุตสาหกรรม 

กนอ. ร่วมมือ GC  จัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
กนอ. ร่วมมือ GC  จัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

“การร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ GC ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการร่วมกันศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดการด้านขยะพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดโครงการนำร่องการจัดการด้านขยะพลาสติกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะพลาสติกที่ถูกวิธี และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากขยะพลาสติกที่ได้จากโครงการ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และในเชิงธุรกิจ” นายวีริศ กล่าว

กนอ. ร่วมมือ GC  จัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า การจัดการด้านขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular Economy) เป็นแนวทางการดำเนินงานที่ GC มุ่งมั่นและยึดเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี พ.ศ. 2573 และมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2593 ที่ผ่านมา GC ได้พัฒนา “YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม” เพื่อบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร ตั้งแต่การคัดแยกพลาสติกใช้แล้ว การจัดเก็บ การขนส่ง ไปจนถึงการนำพลาสติกใช้แล้วไปรีไซเคิลสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพลาสติก ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปใช้ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สถานที่อื่นๆ และยังครอบคลุมถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้าน CSR รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากขยะพลาสติก เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอีกด้วย

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations
READ MORE
×