Friday, December 1Modern Manufacturing
×

กนอ.เปิดตัว “PIE” ส่งเสริม นิคมอุตสาหกรรม ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กนอ.- PRIME ร่วมทุนจัดตั้ง เปิดตัว “บริษัท ไพร์ม อินดัสเทรียล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด” หรือ PIE ส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรม และนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม 

กนอ.เปิดตัว “PIE” ส่งเสริม นิคมอุตสาหกรรม ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนิคมอุตสาหกรรม” พร้อมเปิดตัว “บริษัท ไพร์ม อินดัสเทรียล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด” หรือ PIE ว่า กนอ.เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG มุ่งสร้างความสมดุลให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตควบคู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดย กนอ.และ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท ไพร์ม อินดัสเทรียล เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด หรือ PIE ขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรม และนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม 

กนอ.เปิดตัว “PIE” ส่งเสริม นิคมอุตสาหกรรม ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปูรางรถไฟแห่งอนาคต ด้วยนวัตกรรมโซลาร์เซลล์จาก Sun-Ways

กนอ.วางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของนิคมอุตสาหกรรมให้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่อง BCG  อาทิ การบริหารจัดการพลังงาน การลดต้นทุน และการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งสอดคล้องกับบริษัท ไพร์มฯ ที่มีเป้าหมายในการประกอบธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งความร่วมมือภายใต้ชื่อ “PIE” จะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายของประเทศร่วมกัน

“ไพร์มฯ เป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของไทยมากว่า 10 ปี มีความรู้ความสามารถในด้านพลังงานทดแทน ด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งการทำงานร่วมกันภายใต้ชื่อ “PIE” จะช่วยสนับสนุนทุกนิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า สามารถส่งต่อสังคมสีเขียวสู่คนรุ่นหลังได้อย่างยั่งยืน” นายวีริศ กล่าว

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไพร์ม ในฐานะผู้นําธุรกิจด้านพลังงานแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ดำเนินธุรกิจด้วยความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม จวบจนวันนี้ ที่การนิคมอุตสาหกรรมให้โอกาสเราร่วมทุนจนเกิดเป็น PIE ยิ่งทำให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการรักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยความพร้อมด้านนวัตกรรมที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างปี 2564 ถึง 2573 เรามีเป้าหมายที่จะลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 20-25% โดยร่วมผลักดันการใช้พลังงานทดเเทนและการอนุรักษ์พลังงาน จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมายาวนานนั้น เรามั่นใจว่า จะสามารถตอบสนองนโยบายอันสำคัญยิ่งนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา ประธานคณะกรรมการบริษัท ไพร์ม อินดัสเทรียล เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด เปิดเผยว่า PIE มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะประกอบธุรกิจด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy) และอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency) โดยรับบทบาทขับเคลื่อน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ กนอ. ตามแผนวิสาหกิจเกี่ยวกับด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (GHGs) ซึ่งแผนการดำเนินงานจะสอดประสานกับนโยบายและการผนึกพลังของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ทำให้มั่นใจว่า PIE จะสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ด้วยบริการและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการจดทะเบียนคาร์บอนเครดิต การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยวางระบบบริหารการจัดการพลังงาน ระบบจดทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กร 

ทั้งนี้ การสัมมนาภายในงาน  มีการบรรยายสรุปในหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนิคมอุตสาหกรรม” โดย นายพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน การจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน การแบ่งกลุ่มนำเสนอรายงานการ Brainstorm กิจกรรม One for ALL โดยการนำประเด็นขึ้นมาให้สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็น หรือวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของโรงงานเป้าหมาย ด้านการลดต้นทุนพลังงาน แนวทางการจัดการด้านพลังงานของแต่ละโรงงาน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสการเลือกใช้บริการของ PIE ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่อไป

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×