Saturday, April 13Modern Manufacturing
×

กรมการค้าต่างประเทศเฝ้าระวัง! เหล็กนอกทะลักเข้าไทย

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับฟังและให้คำปรึกษาอุตสาหกรรมเหล็กไทยรับมือสินค้าเหล็กจากต่างประเทศเข้าไทยต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ให้ความเป็นธรรมต่อผู้นำเข้าเหล็ก หากมีการนำเข้าตามกลไกของราคาปกติ ไม่มีการทุ่มตลาดหรืออุดหนุนด้านราคา

กรมการค้าต่างประเทศเฝ้าระวัง! เหล็กนอกทะลักเข้าไทย
กรมการค้าต่างประเทศเฝ้าระวัง! เหล็กนอกทะลักเข้าไทย

นายนพดล คันธมาศ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่า ข้อมูลสถิติจาก World Steel Association ได้รายงานว่า ในปี 2565 ประเทศที่มีการนำเข้าเหล็กสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ สหภาพยุโรป 48.1 ล้านตัน สหรัฐอเมริกา 28.9 ล้านตัน และ เยอรมัน 21 ล้านตัน สำหรับประเทศไทยมีการนำเข้าเหล็กในปริมาณ 13.4 ล้านตัน เป็นอันดับที่ 8 ของโลกสำหรับสถานการณ์การนำเข้าเหล็กของไทยในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 ตามข้อมูลของ Global Trade atlas พบว่าไทย มีปริมาณการนำเข้า 4.41 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15.33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย 3 ประเทศหลักที่มีสัดส่วนการนำเข้าสูงสุด ได้แก่  

  1. จีน 42.76%
  2. ญี่ปุ่น 37.31% 
  3. เกาหลีใต้ 12.15% 

สำหรับประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเหล็กรายใหญ่ของโลก ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 จีนมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ รวมทั้งสิ้น 29.7 ล้านตัน โดย 5 ประเทศแรกที่จีนมีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ 

  1. เกาหลีใต้ 3 ล้านตัน 10.10%  
  2. เวียดนาม 2.7 ล้านตัน 9.26%  
  3. ตุรกี 2.2 ล้านตัน 7.35%
  4. ไทย 1.8 ล้านตัน 6.28% 
  5. สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ 1.3 ล้านตัน 4.54% 

ทั้งนี้ กรมฯสนับสนุนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบหรือข้อตกลงทางการค้าเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคให้ได้ของมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ดังนั้น พร้อมอำนวยความสะดวกทางการค้าและปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า จะกำกับและดูแลให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย หากผู้ประกอบการมีข้อกังวล หรือได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเกิดจากการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยอาจเป็นการทุ่มตลาดหรือมีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด สามารถขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดในการยื่นคำขอให้ กรมฯเปิดไต่สวนมาตรการ AD หรือ AC เพิ่มเติมได้ 

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการไต่สวนเพื่อกำหนดใช้มาตรการ AD หรือ AC เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ กำหนดซึ่งเป็นกระบวนการที่โปร่งใส รับฟังข้อมูลข้อคิดเห็นจากทุกฝ่าย และข้อมูลที่นำมาใช้พิจารณามีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดรอบคอบ 

สำหรับขั้นตอนการเปิดไต่สวนนั้น เมื่อกรมฯได้ตรวจสอบข้อมูลคำขอของผู้ยื่นคำขอแล้วพบว่าครบถ้วนถูกต้องจะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด (ทตอ.) เพื่อพิจารณาเปิดไต่สวน ดังนั้น จึงขอให้ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความเชื่อมั่นในการกระบวนการไต่สวนและการดำเนินการของกรมฯว่าดำเนินการอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อรักษาผลประโยชน์ประเทศเป็นสำคัญ

ที่มา:
tna.mcot.net

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×