Sunday, February 5Modern Manufacturing
×

กรอ.จับมือ กฟน. จัดฝึกอบรมความปลอดภัยลดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ ปีที่ 10

กรอ.จับมือ กฟน. จัดอบรมความปลอดภัยไฟฟ้าในโรงงาน ให้ผู้ประกอบการกว่า 150 ราย จากสถานประกอบการกว่า 90 แห่ง เพิ่มความรู้ด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หวังลดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ในโรงงาน ลดความสูญเสีย ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

กรอ.จับมือ กฟน. จัดฝึกอบรมความปลอดภัยลดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ ปีที่ 10
กรอ.จับมือ กฟน. จัดฝึกอบรมความปลอดภัยลดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ ปีที่ 10
กรอ

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือปีที่ 10 ระหว่าง กรอ. และ กฟน. ที่จะส่งเสริมให้โรงงานตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้ร่วมมือกับ กฟน. ในการดำเนินโครงการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยตามชุมชน (ภาคอุตสาหกรรม) ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน 

รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มาตั้งแต่ปี 2556 โดยปีนี้ กรอ. และ กฟน. จัดการอบรมให้ผู้ประกอบการ 150 คน จากสถานประกอบการกว่า 90 แห่ง เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รวมถึงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม หวังลดอุบัติภัยจากเพลิงไหม้ ช่วยลดความสูญเสียที่สามารถป้องกันได้ และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

ดีกว่า Solid Carbide!! ต้อง DrillMeister ดอกสว่าน 5 หัวในด้ามเดียว ไม่ต้องลับคม – OEE พุ่ง คุ้ม!!

นายวันชัย กล่าวต่อว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 (ม.ค. – ธ.ค. 2564) มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 112 ครั้ง โดยเป็นเหตุอัคคีภัย  92 ครั้ง และสาเหตุอื่นๆ  20 ครั้ง ซึ่งการเกิดเหตุเพลิงไหม้ส่วนใหญ่มาจากการขาดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักร และ/หรือขาดการจัดทำแผนการตรวจสอบบำรุงดูแลรักษาเครื่องจักรรวมทั้งขาดความเชี่ยวชาญหรือความรู้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

“กรอ. และ กฟน. ได้มีความร่วมมือในการดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรมให้ผู้ประกอบการแล้วกว่า 1,600 คน และผมหวังว่าความร่วมมือของ 2 หน่วยงาน จะผลักดันให้เกิดการเรียนรู้มาตรฐาน หลักวิชาการ และประสบการณ์ ด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และจะเป็นบทสรุปให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบว่า มีมาตรการใดที่จะป้องกัน ควบคุม ลด หรือบรรเทา อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมต่อไป” อธิบดีกรมโรงงานฯ กล่าวปิดท้าย

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×