Monday, February 26Modern Manufacturing
×

กรอ.ยัน จุดยืนประเทศไทยใช้เคมีเพื่อพัฒนาประเทศเท่านั้น

กรอ.ยัน จุดยืนประเทศไทยใช้เคมีเพื่อพัฒนาประเทศเท่านั้น

กรอ.ยัน จุดยืนประเทศไทยใช้เคมีเพื่อพัฒนาประเทศเท่านั้น จุดยืนประเทศไทยใช้เคมีเพื่อพัฒนาประเทศเท่านั้น ร่วมมือองค์การห้ามอาวุธเคมี สร้างเครือข่าย 15 ประเทศ สร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านสารเคมี

กรอ.ยัน จุดยืนประเทศไทยใช้เคมีเพื่อพัฒนาประเทศเท่านั้น

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ประเทศไทยได้เข้าร่วมสัตยาบันภาคีสมาชิกของอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการห้ามพัฒนา ผลิต สะสม และใช้อาวุธเคมี โดย กรอ. มีบทบาทเป็นหน่วยงานกลาง (focal point) ของไทย มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการติดตามและกำกับดูแลการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรม ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก จึงได้ร่วมมือกับองค์การห้ามอาวุธเคมี (OPCW) จัดให้มีการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง การแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนากรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความมั่นคงด้านสารเคมี (Workshop on Sharing of Best Practices in the Development of a Legislative and Regulatory Framework on Chemical Security) เมื่อวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

แนะนำ เครื่องอิงค์เจ็ทพิมพ์สะใจถึง 5 บรรทัดใช้กับสินค้าได้หลายวัสดุ | Wisebiz

กรอ.ยัน จุดยืนประเทศไทยใช้เคมีเพื่อพัฒนาประเทศเท่านั้น

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ที่จัดขึ้น มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 15 ประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และองค์ความรู้ เพื่อเสริมขีดความสามารถและพัฒนาความรู้เชิงลึกในการประเมินความเสี่ยงและช่องว่างของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ โดยคำนึงถึงบริบทระดับชาติและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีภาคอุตสาหกรรม เป็นการเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในด้านความร่วมมือในการใช้สารเคมีทางสันติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของประเทศไทย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยเสริมสร้างนโยบายความมั่นคง และสร้างภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจในฐานะรัฐภาคีที่มีส่วนรับผิดชอบต่อประชาคมโลก และเติมเต็มในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารเคมี เนื่องจากไทยตั้งอยู่ในจุดสำคัญของภูมิภาค ในด้านการผลิต ค้าขายและการขนส่งเคลื่อนย้ายสารเคมี ซึ่งอาจเป็นทางผ่านในการนำสารเคมีไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ได้

กรอ.ยัน จุดยืนประเทศไทยใช้เคมีเพื่อพัฒนาประเทศเท่านั้น

“ผมขอยืนยันจุดยืนประเทศไทย ใช้เคมีเพื่อพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศเท่านั้น ไม่สนับสนุนการนำเคมีไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในทางมิชอบ โดย กรอ.พร้อมกำกับดูแลการใช้เคมีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ” อธิบดีกรมโรงงานฯ กล่าว

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×