Tuesday, March 21Modern Manufacturing
×

กรอ.ลงพื้นที่ ชี้แจงนโยบาย พร้อมรับฟังปัญหา พื้นที่ EEC

กรอ.จัดสัญจร ให้ความรู้และข้อปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ พร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่ EEC  มุ่งเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

กรอ.ลงพื้นที่ ชี้แจงนโยบาย พร้อมรับฟังปัญหา พื้นที่ EEC
กรอ.ลงพื้นที่ ชี้แจงนโยบาย พร้อมรับฟังปัญหา พื้นที่ EEC

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กรอ. ได้ออก พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เพื่อดูแลการประกอบกิจการโรงงานให้มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรม กรอ.สัญจร  ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  ณ โรงแรม Morino Siracha อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ เกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางดำเนินการของกรมในอนาคต 

Brainworks จับมือ ABB และพันธมิตร เสนอโซลูชัน Random Bin Picking | FactoryNews ep.14/5

ไม่ว่าจะเป็น การยกระดับการให้บริการภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ของกรม  และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการโรงงานเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของ กรอ. ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เช่น การจดทะเบียนเครื่องจักรเพื่อนำเงินไปหมุนเวียนเพื่อการลงทุน เป็นต้น  รวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการ เพื่อนำไปพิจารณาหาแนวทาง แก้ไข ช่วยเหลือ และสนับสนุนต่อไป 

กรอ.ลงพื้นที่ ชี้แจงนโยบาย พร้อมรับฟังปัญหา พื้นที่ EEC

โดยภายในกิจกรรม กรอ. สัญจร ได้ตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบใหม่อีกด้วย เช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม ที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องรายงานข้อมูลสารเคมีอันตรายที่มีการเก็บ หรือการใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน ในปริมาณตั้งแต่ 1 ตัน/ปี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรอ.  การส่งรายงานประจำปีเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.3) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงสำหรับโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง การถ่ายโอนงานให้ Third Party ดำเนินการแทน การขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นต้น รวมถึงการให้คำปรึกษาการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรเพื่อนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

“การสัญจรของ กรอ. ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการให้คำปรึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้องแล้วยังมุ่งสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม พร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ซึ่งจะเป็นก้าวต่อไปในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต” อธิบดีกรมโรงงานฯ กล่าว

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×