Friday, December 1Modern Manufacturing
×

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งกำหนด “แบตเตอรี่ – สถานีชาร์จ” เป็นสินค้าควบคุมต้องได้มาตรฐาน

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้านโยบาย EV เร่งรัด สมอ. ชงมาตรฐาน “แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า – รถยนต์ไฟฟ้า” และ “สถานีชาร์จ” เป็นสินค้าควบคุมต้องได้มาตรฐาน 

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งกำหนด “แบตเตอรี่ – สถานีชาร์จ” เป็นสินค้าควบคุมต้องได้มาตรฐาน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย EV อย่างต่อเนื่อง โดยเร่งรัดให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นำมาตรฐานแบตเตอรี่ไฟฟ้า ทั้งมอเตอร์ไซค์ และรถยนต์  รวมทั้งสถานีชาร์จ เสนอบอร์ดเพื่อขอความเห็นชอบในการบังคับใช้มาตรฐาน โดยกำหนดให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค  

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าและที่เกี่ยวข้องออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศใช้แล้วจำนวน 128 มาตรฐาน เช่น จักรยานยนต์ไฟฟ้า  รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า  ระบบการสื่อสารระหว่างรถยนต์ไฟฟ้ากับโครงข่ายไฟฟ้า  ระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า  ระบบเบรกของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เซลล์และแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า  ชิ้นส่วนสำหรับดัดแปลงรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระบบจอดอัตโนมัติของรถยนต์  สมรรถนะของยานยนต์ไฟฟ้ามอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ EV เป็นต้น  ซึ่งในการกำหนดมาตรฐานดังกล่าวอ้างอิงมาจากข้อกำหนดและมาตรฐานระหว่างประเทศ  ครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัย และด้านการใช้พลังงาน และทั้ง 128 มาตรฐานนั้นยังเป็นมาตรฐานภาคสมัครใจที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยื่นขอการรับรอง  

หมดปัญหาแบตรถไฟฟ้าเสื่อมไว Machine Learning ช่วยได้ | FactoryNews ep.27/3

แต่เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามกระแสโลก ขณะเดียวกันแนวคิดการยกเลิกการใช้ยานยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาป รวมถึงกระแสการตื่นตัวต่อภาวะโลกร้อนที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้รถยนต์ไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทมากขึ้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงต้องมีการพิจารณาบังคับใช้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นตามไปด้วย

ด้าน นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  เปิดเผยภายหลังการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และกระบวนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด ว่า “ในปีงบประมาณ 2566 สมอ. มีแผนการกำหนดมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าอีกจำนวน 28 เรื่อง เช่น รถยนต์ไฟฟ้า , รถกระบะไฟฟ้า , ชุดชิ้นส่วนสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง และสายไฟในรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ ในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดมาตรฐานเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการในการบังคับใช้มาตรฐานต่อไปในอนาคต เพื่อให้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนและไม่เป็นอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ด EV)” 

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “สำหรับมาตรฐานแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ที่ สมอ. เตรียมประกาศบังคับใช้มาตรฐานนั้น ข้อกำหนดในมาตรฐานจะมีการทดสอบโดยการจำลองสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ แบตเตอรี่จะต้องไม่เกิดการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์ (สารเคมีซึ่งอยู่ในแบตเตอรี่ที่อาจติดไฟได้) ไม่มีการแตกร้าว  ไม่มีการปล่อยก๊าซออกมา และไม่มีไฟไหม้หรือการระเบิด เป็นต้น สำหรับมาตรฐานสถานีชาร์จ จะมีการทดสอบความปลอดภัย เช่น สถานีชาร์จที่ได้มาตรฐานเมื่อชาร์จเต็ม 100% แล้ว แหล่งจ่ายจะไม่ปล่อยกระแสไฟเพิ่มอีก มีการทดสอบเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช๊อตในขณะชาร์จ  รวมถึงการรบกวนของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีสถานีชาร์จแล้วจำนวน 869 สถานี กระจายอยู่ทั่วประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการควบคุม “แบตเตอรี่ไฟฟ้า” และ “สถานีชาร์จ” เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อประชาชนผู้บริโภค ทั้งนี้ หากบอร์ด สมอ. มีมติเห็นชอบแล้ว สมอ. จะเร่งดำเนินการประกาศบังคับใช้มาตรฐานโดยเร็ว” เลขาธิการ สมอ. กล่าว

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×