Sunday, January 29Modern Manufacturing
×

ปตท. จับมือ โออาร์ ศึกษาและพัฒนาตลาดโซเดียมไบคาร์บอเนต

ปตท. จับมือ โออาร์ ศึกษาและพัฒนาตลาดโซเดียมไบคาร์บอเนต ใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ รักษาสิ่งแวดล้อม

ปตท. จับมือ โออาร์ ศึกษาและพัฒนาตลาดโซเดียมไบคาร์บอเนต
ปตท. จับมือ โออาร์ ศึกษาและพัฒนาตลาดโซเดียมไบคาร์บอเนต
ปตท. จับมือ โออาร์ ศึกษาและพัฒนาตลาดโซเดียมไบคาร์บอเนต

นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาตลาดและการลงทุน Sodium Bicarbonate เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ร่วมกับ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) โดยมีนายสรไนย เลิศอักษร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. และนายทรงพล เทพนำโสมนัสส์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเอนเนอร์ยี่โซลูชัน โออาร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน  

ปตท. จับมือ โออาร์ ศึกษาและพัฒนาตลาดโซเดียมไบคาร์บอเนต

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจและการตลาดของผลิตภัณฑ์ Sodium Bicarbonate ซึ่งจะเป็นการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ มาเป็นสารตั้งต้นในการผลิต โดย Sodium Bicarbonate สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade) อุตสาหกรรมยา (Pharmaceutical Grade) อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (Feed Grade) และสารเคมีในงานอุตสาหกรรม (Technical Grade) เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ 

ZEISS CONTURA โซลูชันเพื่อการตรวจสอบคุณภาพสำหรับยานยนต์ EV

และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับกลุ่ม ปตท. และยังเป็นการนำเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตของโรงแยกก๊าซฯ มาใช้ประโยชน์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ลดการพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×