Monday, February 26Modern Manufacturing
×

ปตท. จับมือ โออาร์ ศึกษาและพัฒนาตลาดโซเดียมไบคาร์บอเนต

ปตท. จับมือ โออาร์ ศึกษาและพัฒนาตลาดโซเดียมไบคาร์บอเนต

ปตท. จับมือ โออาร์ ศึกษาและพัฒนาตลาดโซเดียมไบคาร์บอเนต ใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ รักษาสิ่งแวดล้อม

ปตท. จับมือ โออาร์ ศึกษาและพัฒนาตลาดโซเดียมไบคาร์บอเนต

นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาตลาดและการลงทุน Sodium Bicarbonate เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ร่วมกับ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) โดยมีนายสรไนย เลิศอักษร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. และนายทรงพล เทพนำโสมนัสส์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเอนเนอร์ยี่โซลูชัน โออาร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน  

ปตท. จับมือ โออาร์ ศึกษาและพัฒนาตลาดโซเดียมไบคาร์บอเนต

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจและการตลาดของผลิตภัณฑ์ Sodium Bicarbonate ซึ่งจะเป็นการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ มาเป็นสารตั้งต้นในการผลิต โดย Sodium Bicarbonate สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade) อุตสาหกรรมยา (Pharmaceutical Grade) อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (Feed Grade) และสารเคมีในงานอุตสาหกรรม (Technical Grade) เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ 

ZEISS CONTURA โซลูชันเพื่อการตรวจสอบคุณภาพสำหรับยานยนต์ EV

และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับกลุ่ม ปตท. และยังเป็นการนำเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตของโรงแยกก๊าซฯ มาใช้ประโยชน์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ลดการพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×