Saturday, April 13Modern Manufacturing
×

สสว. สร้าง 5 ต้นแบบองค์ความรู้ท่องเที่ยววิถีใหม่

สสว.สร้าง 5 ต้นแบบองค์ความรู้ท่องเที่ยววิถีใหม่ เน้น ธุรกิจบริการ ประกอบด้วย 1. ธุรกิจนำเที่ยว/มักคุเทศก์ 2.โรงแรมที่พัก 3. ขนส่งทางบก/ทางน้ำ 4.ร้านอาหาร และ 5. ธุรกิจสปา

สสว. สร้าง 5 ต้นแบบองค์ความรู้ท่องเที่ยววิถีใหม่

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ปลายปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา สสว. ได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ (SME Restart) ปีงบประมาณ 2564 หรือโครงการ SME Restart ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สสว. และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการขานรับแผนการเปิดประเทศ 120 วัน ซึ่งประกาศโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สสว. สร้าง 5 ต้นแบบองค์ความรู้ท่องเที่ยววิถีใหม่

เลือกใบเลื่อยอย่างไร? ให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมของคุณ | Pacific Mercury [Super Source]

ผอ.สสว. เผยอีกว่า วัตถุประสงค์โครงการดังกล่าวคือ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งระบบ ทั้งนี้เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลับมาเข้มแข็งขึ้นและสร้างรายได้ให้ประเทศ เป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรี โดยโครงการดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ และสามารถดำเนินการได้ใน 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และพังงา ซึ่งมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 ราย

“อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักของไทยที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่าปีละ 3 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 20 % ของ GDP มีอัตราการจ้างงานมากกว่า 4 ล้านคน โดยกว่าหนึ่งแสนรายเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Micro SME เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ต้องปิดตัวชั่วคราวไปมากกว่า 70% ดังนั้นโครงการ SME Restart จึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความพร้อมและเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรับมือกับวิกฤติ รวมทั้งสร้างต้นแบบองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ฟื้นคืน โดยในช่วงสองเดือนที่ดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้แล้วกว่า 200 ล้านบาท” ผอ. สสว. กล่าว 

นายวีระพงษ์ เผยอีกว่า นอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว โครงการดังกล่าวยังมีผลผลิตจากโครงการคือ infographic และ e-book 5 ต้นแบบองค์ความรู้การท่องเที่ยววิถีใหม่โดยเน้นธุรกิจบริการ เพื่อนำไปเผยแพร่สู่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 1. ธุรกิจนำเที่ยว/มักคุเทศก์ 2.โรงแรมที่พัก 3. ขนส่งทางบก/ทางน้ำ 4.ร้านอาหาร และ 5. ธุรกิจสปา 

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×