Tuesday, December 5Modern Manufacturing
×

สุริยะ ย้ำมาตรการรับมือ PM2.5 สั่งกรอ.ตรวจโรงงาน ไม่ปรับปรุงสั่งปิดทันที

สุริยะ ย้ำมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 สั่งกรมโรงงานฯ เดินหน้าตรวจโรงงานเชิงรุก ไม่ปรับปรุงสั่งปิดทันที

สุริยะ ย้ำมาตรการรับมือ PM2.5 สั่งกรอ.ตรวจโรงงาน ไม่ปรับปรุงสั่งปิดทันที

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมรับมือในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มอบนโยบายดำเนินการต่อเนื่องตาม 3 มาตรการ คือ 1. มาตรการเร่งด่วน เข้มงวด กรณีตรวจพบโรงงานปล่อยเกินมาตรฐาน ให้ออกคำสั่งปรับปรุงแก้ไขทันที 2. มาตรการระยะกลาง พัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษทางอากาศระยะไกล (Pollution Online Monitoring System: POMS) และ 3. มาตรการระยะยาว ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศ จากโรงงานอุตสาหกรรมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

สุริยะ ย้ำมาตรการรับมือ PM2.5 สั่งกรอ.ตรวจโรงงาน ไม่ปรับปรุงสั่งปิดทันที

Tesla ยกเลิกแผนการผลิตแบตเตอรี่ในเยอรมนี | FactoryNews ep.27/2

โดยมอบหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เป็นหน่วยงานหลัก ในการผลักดันนโยบายสู่การดำเนินการอย่างบูรณาการ และให้เน้นตรวจเชิงรุกด้านฝุ่นละอองโรงงานที่มีกระบวนการเผาไหม้ โรงงานที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง โรงงานที่มีการใช้หม้อน้ำ โรงงานหลอมเหล็กหรือโลหะ โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และโรงงานผลิตแอสฟัลติก ที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 896 โรงงาน แบ่งเป็นโรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 260 โรงงาน โรงงานในเขตปริมณฑล (สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม และนนทบุรี) จำนวน 636 โรงงาน หากพบการกระทำผิด จะให้สั่งปรับปรุงแก้ไขหรือหยุดประกอบกิจการทันที

ด้านนายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานใน กรอ. ดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยให้ดำเนินการตรวจกำกับโรงงานอย่างเข้มงวด เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จากการประกอบกิจการโรงงาน 

นอกจากนี้เมื่อกลางปี กรอ. ได้ออกกฎหมายให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ (CEMS) เพื่อติดตามข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม และให้โรงงานส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกลแสดงผลบนเว็บไซต์ของ กรอ. https://poms.diw.go.th และ แอปพลิเคชัน POMS (Pollution Online Monitoring System) ประชาชนสามารถติดตามการระบายมลพิษอากาศของโรงงานได้ตลอดเวลา โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งระบบ Android และ iOS 

พร้อมกำชับผู้ประกอบการวางแผนการผลิต และควบคุมดูแลการประกอบกิจการ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ต้องดูแลรักษาระบบบำบัดมลพิษอากาศให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×