Saturday, June 15Modern Manufacturing
×

ส.อ.ท. เผย ยอดการผลิตรถยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.39

ส.อ.ท. เผย เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มียอดการผลิตรถยนต์ทั้งสิ้น 165,612 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.39 ยอดขายในประเทศ 71,551 คัน ลดลงร้อยละ 3.94 ยอดส่งออก 88,525 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.42

ส.อ.ท. เผย ยอดการผลิตรถยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.39
ส.อ.ท. เผย ยอดการผลิตรถยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.39

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีทั้งสิ้น 165,612 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ร้อยละ 6.39 เพิ่มขึ้นเพราะได้รับชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น จึงผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.17 และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.39 และเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2566 ร้อยละ 2.02 

เดินไปคุยไปที่งาน AUTOMATION EXPO 2023 ส่องเทรนด์ที่นักอุตสาหกรรมจับตามอง!

ส่งนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 71,551 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2566 ร้อยละ 9.11 แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 3.94 ลดลงจากการผลิตรถกระบะเพื่อการขนส่งลดลงถึงร้อยละ 54.13 เพราะขาดชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ส่งผลให้ยอดขายรถกระบะลดลงถึงร้อยละ 23.5 

ส่วนการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ส่งออกได้ 88,525 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว ร้อยละ 2 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ร้อยละ 11.42 เพิ่มขึ้นเพราะได้รับชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์มากขึ้นจึงผลิตส่งออกรถยนต์นั่งและรถกระบะเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.04 และร้อยละ 7.44 ตามลำดับ ทำให้ส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ตะวันออกกลาง อเมริกากลางและอเมริกาใต้ 

อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาเรื่องพื้นที่ในเรือขนส่งรถยนต์ (Ro-Ro) ไม่เพียงพอและวนกลับมาจากท่าเรือประเทศออสเตรเลียมารับรถยนต์รอบใหม่ล่าช้าจากรถยนต์ที่ส่งจากประเทศไทยมีดอกหญ้าติดไปกับรถ ต้องล้างทำความสะอาดรถเป็นจำนวนมาก ทำให้รถยนต์บนเรือไม่สามารถขึ้นท่าเรือได้ 

สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท HEV เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 5,363 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วร้อยละ 35.81 ประเภท BEV มีจำนวนทั้งสิ้น 12,869 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 103.1ประเภท HEV มีจำนวนทั้งสิ้น 206,177 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 21.61ประเภท PHEV มีจำนวนทั้งสิ้น 32,817 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 30.17 

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×