Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

ส.อ.ท. เผย ยอดผลิตรถยนต์ เดือนส.ค. ลดลงร้อยละ 12.27

ส.อ.ท. เผย เดือนสิงหาคม 2566 ผลิตรถยนต์ 150,657 คัน ลดลงร้อยละ 12.27 ขาย 60,534 คัน ลดลงร้อยละ 11.25 ส่งออก 87,555 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.41 ขายรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) 6,063 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 767.38

ส.อ.ท. เผย ยอดผลิตรถยนต์ เดือนส.ค. ลดลงร้อยละ 12.27

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2566 โดยมีจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ทั้งสิ้น 150,657 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2565 ร้อยละ 12.27 เพราะผลิตรถกระบะเพื่อขายในประเทศที่ลดลงจากปีที่แล้วเดือนสิงหาคมถึงร้อยละ 41.65 ตามยอดขายในประเทศที่ลดลงตั้งแต่ต้นปี และปีที่แล้วเดือนสิงหาคมเริ่มได้รับชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้นมาก จึงผลิตได้มาก ฐานปีที่แล้วจึงสูง แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2566 ร้อยละ 0.63 

ส.อ.ท. เผย ยอดผลิตรถยนต์ เดือนส.ค. ลดลงร้อยละ 12.27

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – สิงหาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,221,878 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2565 ร้อยละ 3.13

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนสิงหาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 60,234 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2566 ร้อยละ 3.62 จากยอดขายรถกระบะที่ลดลงถึงร้อยละ 36.3 เพราะสถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ และลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 11.69

Tesla ยังคงเผชิญความท้าทายในการผลิต Cybertruck 

ส่งออกได้ 87,555 คัน ลดลงจากเดือนที่แล้วร้อยละ 18.97 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2565 ร้อยละ 19.41 จากการส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกากลางและอเมริกาใต้ มูลค่าการส่งออก 60,214.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2565 ร้อยละ 21.99

ยานยนต์ประเภทไฟฟ้า BEV จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 9,076 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมปีที่แล้วร้อยละ 293.92

เดือนมกราคม – สิงหาคม 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า BEV จดทะเบียนใหม่สะสมมีจำนวน      59,025 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคมปีที่แล้วร้อยละ 433.05

ยานยนต์ประเภทไฟฟ้า HEV จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 7,106 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมปีที่แล้วร้อยละ 21.93

เดือนมกราคม – สิงหาคม 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (HEV) จดทะเบียนใหม่สะสมมีจำนวน  59,196 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคมปีที่แล้วร้อยละ 37.37

ยานยนต์ประเภทไฟฟ้า PHEV จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 1,269 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมปีที่แล้วร้อยละ 28.57

เดือนมกราคม – สิงหาคม 2566 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (PHEV) จดทะเบียนใหม่สะสมมีจำนวน  8,518 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคมปีที่แล้วร้อยละ 10.49

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations
READ MORE
×