Thursday, June 13Modern Manufacturing
×

แม่ฮ่องสอน – กฟผ. เปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง 

แม่ฮ่องสอน – กฟผ. ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง สัมผัสโลกการเรียนรู้สมาร์ทกริด และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด     

แม่ฮ่องสอน – กฟผ. เปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง 

เมื่อ 25 สิงหาคม 2566 จังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง โดยมีนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า กฟผ. ส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ร่วมงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน – กฟผ. เปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง 

CrystalFloorงานไหลลื่นขึ้น!!! แค่พื้นเปลี่ยน | REENTECH

นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง แห่งนี้นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด ที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านสมาร์ทกริด การจัดการพลังงาน และการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ผ่านอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมของพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งด้านธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีด้านพลังงานซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

แม่ฮ่องสอน – กฟผ. เปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง 

ด้านนายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวเสริมว่า โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสถานที่สาธิตวิจัยและพัฒนาด้านสมาร์ทกริดระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าของจังหวัดให้มีความมั่นคง เป็นต้นแบบของเมืองที่มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ควบคู่กับส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 Smart ได้แก่ Smart System พัฒนาระบบควบคุมและบริหารจัดการแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่ในพื้นที่ให้มีความมั่นคง Smart Energy สร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด Smart City ส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว ผ่านการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และ Smart Learning สร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม พร้อมสอดแทรกเรื่องราววิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ให้เด็กๆและประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรื่องพลังงานอย่างสนุกสนาน โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นแห่งที่ 8 ของ กฟผ. พร้อมยกระดับสู่มาตรฐาน Trees-NC ระดับ Gold ของสถาบันอาคารเขียวไทยในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร ตัวอาคารมีลักษณะคล้ายก้อนหินที่วางอยู่ท่ามกลางหุบเขา กลมกลืนกับธรรมชาติของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์เรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง เปิดให้บริการวันอังคาร –วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง โทร. 09 8185 2805

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×