Monday, June 24Modern Manufacturing
×

จีนเตรียมจัดตั้งศูนย์วิจัย CATARC แห่งที่ 4 ของโลกในไทย

จีนเตรียมจัดตั้งศูนย์วิจัย CATARC แห่งที่ 4 ของโลกในไทย
จีนเตรียมจัดตั้งศูนย์วิจัย CATARC แห่งที่ 4 ของโลกในไทย

 จีนเตรียมจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยียานยนต์จีน (China Automotive Technology and Research Center – CATARC) แห่งที่ 4 ของโลกภายในประเทศไทย ตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่มีความโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จีนเตรียมจัดตั้งศูนย์วิจัย CATARC แห่งที่ 4 ของโลกในไทย

โดยศูนย์ CATARC ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยรถยนต์ในเครือของรัฐบาลจีนนั้นปัจจุบันมีศูนย์ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่น โดยสำหรับศูนย์แห่งใหม่นี้ก็จะจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานกับผู้ผลิต EV ในจีนในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและในภูมิภาค

นอกจากนี้ศูนย์แห่งนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นองค์กรสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับการวางแผนอุตสาหกรรมยานยนต์อีกด้วย ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนด้าน EV ของจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นและเป็นก้าวสำคัญของการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นภายในประเทศ

การเข้ามาจัดตั้งศูนย์ CATARC แห่งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของความร่วมมือระหว่างจีนกับไทยในการนำศักยภาพด้านการพัฒนานโยบาย การกำหนดมาตรฐาน รวมถึงเครือข่ายอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของจีนเข้ามาบูรณาการร่วมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานยานยนต์ของไทยเพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ของภูมิภาคอาเซียนและฐานการผลิตที่สำคัญของโลกได้

โอกาสในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่จะสร้างการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งสิ่งนี้ก็จะช่วยเร่งการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

ที่มา : Reuters, Thai Gov

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×