Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

ดีพร้อม จัด 3 มหกรรมคุณภาพองค์กรแห่งชาติ ปี 66 

ดีพร้อม  จัดงานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 มหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และมหกรรมคุณภาพข้ามสายงาน ครั้งที่ 6 มุ่งส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนได้นำเสนอกิจกรรมของกลุ่มคุณภาพ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมมหกรรมคุณภาพนานาชาติ  

ดีพร้อม

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เปิดเผยว่าได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย จัดงานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่37 ซึ่งได้นำงานมหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และมหกรรมคุณภาพข้ามสายงาน ครั้งที่ 6 มาไว้ด้วยกัน เพื่อให้การทำกิจกรรมคุณภาพในหน่วยงานแพร่หลายยิ่งขึ้นและมีการพัฒนาคุณภาพงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ดีพร้อม จัด 3 มหกรรมคุณภาพองค์กรแห่งชาติ ปี 66 

สหรัฐเปิดตัวเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กให้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 3แสนครัวเรือน| FactoryNews ep.56/4

อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่และสนับสนุนกิจกรรมคุณภาพในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ ทั้งการผลิตและการบริการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้กลุ่มคุณภาพรุ่นใหม่ได้มีเวทีสำหรับการเสนอผลงาน นอกจากนี้ ยังได้คัดเลือกกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยมเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพนานาชาติต่อไป

งานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2566 รวม 4 วัน โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ส่งกลุ่มคุณภาพเข้าร่วมเสนอผลงานทั้งสิ้น 54 กลุ่ม แบ่งออกเป็นภาคอุตสาหกรรม 43 กลุ่ม ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ 6 กลุ่ม และกลุ่มคุณภาพข้ามสายงาน 5 กลุ่ม คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากการนำเสนอผลงานของกิจกรรมที่หลากหลายไม่ต่ำกว่าวันละ 300 คน 

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินการของกลุ่มคุณภาพในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างความได้เปรียบให้องค์กร ทำให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบางองค์กรสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้กว่า 100 ล้านบาท นับว่าเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็น ถึงผลสำเร็จของกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations
READ MORE
×