Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

กรอ.เตือน โรงงานรายงานการเก็บสารเคมี ผ่านระบบ iSingle Form

กรอ. เตือนโรงงานจำพวกที่ 3 ทั่วประเทศ จำนวน 60,638 โรงงาน ต้องรายงานข้อมูลสารเคมีที่เก็บหรือใช้ในการประกอบกิจการ ผ่านระบบ iSingle Formท ตั้งเป้าปี 2567 รายงานครบ 100 %

กรอ.เตือน โรงงานรายงานการเก็บสารเคมี ผ่านระบบ iSingle Form

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า การประกอบกิจการโรงงาน ประเภทที่มีการเก็บหรือการใช้สารเคมี หากโรงงานมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสารเคมีที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นเหตุให้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ทั้งในโรงงานและชุมชนโดยรอบได้ กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) จึงได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 กำหนดให้โรงงานมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานและจัดทำรายงานปริมาณการใช้/การเก็บสารเคมีของโรงงาน โดยข้อเท็จจริงที่ต้องรายงาน ได้แก่ 1) มีการเก็บหรือใช้สารเคมีในการประกอบกิจการโรงงานในปริมาณตั้งแต่หนึ่งตันต่อปีต่อสารเคมีหนึ่งชนิด พร้อมทั้งรายงานสารเคมีแต่ละรายการ หรือ 2) มีการเก็บหรือใช้สารเคมีในการประกอบกิจการโรงงานแต่ปริมาณไม่ถึงหนึ่งตันต่อปีต่อสารเคมีหนึ่งชนิด หรือ 3) ไม่มีการเก็บหรือใช้สารเคมีในการประกอบกิจการโรงงาน

กรอ.เตือน โรงงานรายงานการเก็บสารเคมี ผ่านระบบ iSingle Form

หัวเจาะนำศูนย์โซลิดคาร์ไบด์อเนกประสงค์ ถอดเปลี่ยนได้ Multi-Master 145° NC Spot Drills | ISCAR

กรอ.เตือน โรงงานรายงานการเก็บสารเคมี ผ่านระบบ iSingle Form

นายจุลพงษ์ฯ กล่าวต่อว่า เพื่อให้การรายงานการใช้การเก็บสารเคมีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อก.จึงได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 เพื่อเปลี่ยนช่องทางการรายงานข้อมูล และลดความซ้ำซ้อนของการจัดทำรายงาน เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ต้องรายงานข้อมูลให้ภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นการปรับรอบการรายงานให้สอดคล้องกับการรายงาน ร.ง. 9 คือ ภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป สำหรับการรายงานข้อมูลในรอบปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย 6,498 โรงงานที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงฯ ต้องส่งรายงานภายใน 31 สิงหาคม 2566 และที่ไม่อยู่ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงฯ อีก 54,140 โรงงาน ต้องส่งรายงานภายใน 1 ตุลาคม 2567 ผ่านระบบรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (iSingle Form) หากไม่ส่งรายงานตามกำหนด มีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท โดยในปี 2567 กรอ. ตั้งเป้าให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานส่งรายงานข้อมูลครบ 100 %

สำหรับโรงงานที่ได้รายงานข้อมูล ผ่านระบบข้อมูลเพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม (https://facchem.diw.go.th/) แล้ว ให้ถือว่าได้รายงานข้อมูลในรอบปีแรกของการบังคับใช้กฎหมายแล้ว และต้องรายงานข้อมูลครั้งต่อไป ภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป กรณีมีปัญหาการใช้งานระบบ iSingle Form โทร. 0 2430 6976 และหากต้องการคำแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลสารเคมี  โทร 02 430 6314 ต่อ 2309

“กรอ. เล็งเห็นความสำคัญด้านการบริหารจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อลดความเสียหายต่อภาคอุตสาหกรรมและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนโดยรอบโรงงาน ภายใต้แนวคิด อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมโรงงานฯ กล่าวปิดท้าย

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations
READ MORE
×