Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

พลังงาน แจงมีกรอบปฏิบัติในการดูแลค่าการตลาดต่อเนื่อง

สกนช. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติดูแลค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

พลังงาน แจงมีกรอบปฏิบัติในการดูแลค่าการตลาดต่อเนื่อง

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมีประเด็นที่ฝ่ายการเมืองระบุว่ากระทรวงพลังงานนิ่งเฉยต่อการดูแลค่าการตลาดนั้น ขอชี้แจงในฐานะเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ว่า ไม่ได้ละเลยต่อการดูแลเรื่องค่าตลาด โดย กบน. มีกรอบในการปฏิบัติตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า ค่าการตลาดของน้ำมันเชื้อเพลิงรวมทุกผลิตภัณฑ์แล้วอยู่ในกรอบ 2 บาทต่อลิตร

พลังงาน แจงมีกรอบปฏิบัติในการดูแลค่าการตลาดต่อเนื่อง

อิตาลีหวังยกเลิกการใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินภายในปี 2024 

ซึ่งค่าการตลาดน้ำมันเมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมาที่เห็นสูงเกิน 3 บาทต่อลิตรตามโครงสร้างราคาแนะนำที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในตอนเช้านั้น เป็นข้อมูลก่อนที่ กบน. จะมีการประกาศปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันประเภทน้ำมันดีเซล และก่อนที่ผู้ค้าน้ำมันจะประกาศปรับลดราคาในระหว่างวัน ซึ่งจะมีผลในวันรุ่งขึ้น 

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนถึงแม้จะไม่รุนแรงเช่นในปีที่ผ่านมา ทำให้โครงสร้างราคาน้ำมันแนะนำที่ สนพ. จัดทำขึ้นมีความผันผวนไปในแต่ละวัน การพิจารณาค่าการตลาดเป็นรายวันและรายผลิตภัณฑ์อย่างเดียวคงไม่ถูกต้อง คงต้องนำมาถัวเฉลี่ยทุกผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงปริมาณการใช้ 

เพื่อมาคำนวณให้ได้ค่าการตลาดเฉลี่ยโดยรวมทุกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่ง สกนช.จะนำมาพิจารณาทุกวันตามกรอบการพิจารณาที่ กบน. กำหนด โดยในปี 2564 ค่าการตลาดเฉลี่ยโดยรวมทุกผลิตภัณฑ์อยู่ที่ 2.14 บาทต่อลิตร ปี 2565 อยู่ที่ 1.78 บาทต่อลิตร และในปี 2566 ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม อยู่ที่ 2.30 บาทต่อลิตร ซึ่งจะเห็นได้ว่า

ค่าการตลาดน้ำมันรวมทุกผลิตภัณฑ์ในบางครั้งจะสูงต่ำกว่าที่ กบง. กำหนดไว้ได้บ้างตามสถานการณ์ของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกและปริมาณการใช้น้ำมันแต่ละชนิด

ดังนั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า กบน. ยังคงยึดมั่นในการดำเนินการตามกรอบนโยบายภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม คำแนะนำต่าง ๆ สกนช. จะนำเสนอต่อ กบน. เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations
READ MORE
×