Saturday, April 13Modern Manufacturing
×

ราคาพลังงานในยุโรปพุ่งสูง กระทบอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์

ราคาพลังงานในยุโรปพุ่งสูง กระทบอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์

ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องภายในทวีปยุโรปนั้นได้กลายมาเป็นอุปสรรคก้อนใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภทในยุโรป

หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและยังอาจจะส่งผลให้เกิดการเสียเปรียบทางธุรกิจในระยะยาวขึ้นภายในทวีปยุโรปได้ ก็ได้แก่อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์นั่นเอง

ราคาพลังงานในยุโรปพุ่งสูง กระทบอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์

ราคาพลังงานการผลิตรถยนต์พุ่งถึง 800 ยูโรต่อคัน

ในช่วงปี 2021 นั้นราคาต้นทุนของพลังงานสำหรับการผลิตรถยนต์หนึ่งคันในทวีปยุโรปจะอยู่ที่ 300 ยูโร (≈ 11,000 บาท) แต่ปัจจุบันราคาต้นทุนของพลังงานในการผลิตรถยนต์หนึ่งคันภายในปี 2022 ได้พุ่งขึ้นมาสูงถึง 800 ยูโร (≈ 30,000 บาท) และยังมีการคาดการ์ณว่าในปี 2023 ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นไปถึง 1,200 ยูโร (≈ 45,000 บาท)

ในส่วนของผู้ผลิตในฝั่งประเทศอเมริกาและทวีปเอเชียเองนั้นก็ได้รับผลกระทบจากราคาของพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน แต่โดยรวมแล้วสถานการณ์ของอเมริกาและเอเชียก็ยังคงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงน้อยกว่ายุโรปเป็นอย่างมาก ปัจจุบันราคาของพลังงานในสหรัฐอเมริกายังคงมีราคาที่ต่ำกว่ายุโรปถึง 200-300 ยูโร

ราคาพลังงานในยุโรปพุ่งสูง กระทบอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์
ที่มาภาพ : Obi – @pixel6propix on Unsplash

ยุโรปเสียเปรียบระยะยาว กระทบการตัดสินใจนักลงทุน

ราคาของพลังงานที่เพิ่มขึ้นนี้จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์มากขึ้นกว่า 1.4 หมื่นล้านยูโรในปี 2023 และผู้เชี่ยวชาญยังได้คาดการณ์เอาไว้ว่าผลกระทบในครั้งนี้จะทำให้ยุโรปเกิดความเสียเปรียบขึ้นในระยะยาวได้ และยังอาจส่งผลต่อการเลือกตัดสินใจลงทุนเลือกสถานที่ของผู้ผลิตอีกด้วย

หากสถานการณ์พลังงานยังไม่ดีขึ้น รถยนต์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นภายในยุโรปอาจจะมีราคาที่สูงขึ้นตามไปซึ่งย่อมจะทำให้เกิดการชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมขึ้นด้วยเช่นกัน 

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×