Monday, February 6Modern Manufacturing
×

ราคาพลังงานในยุโรปพุ่งสูง กระทบอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์

ราคาพลังงานในยุโรปพุ่งสูง กระทบอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์

ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องภายในทวีปยุโรปนั้นได้กลายมาเป็นอุปสรรคก้อนใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภทในยุโรป

ราคาพลังงานในยุโรปพุ่งสูง กระทบอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์
ราคาพลังงานในยุโรปพุ่งสูง กระทบอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์

หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและยังอาจจะส่งผลให้เกิดการเสียเปรียบทางธุรกิจในระยะยาวขึ้นภายในทวีปยุโรปได้ ก็ได้แก่อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์นั่นเอง

ราคาพลังงานการผลิตรถยนต์พุ่งถึง 800 ยูโรต่อคัน

ในช่วงปี 2021 นั้นราคาต้นทุนของพลังงานสำหรับการผลิตรถยนต์หนึ่งคันในทวีปยุโรปจะอยู่ที่ 300 ยูโร (≈ 11,000 บาท) แต่ปัจจุบันราคาต้นทุนของพลังงานในการผลิตรถยนต์หนึ่งคันภายในปี 2022 ได้พุ่งขึ้นมาสูงถึง 800 ยูโร (≈ 30,000 บาท) และยังมีการคาดการ์ณว่าในปี 2023 ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นไปถึง 1,200 ยูโร (≈ 45,000 บาท)

ในส่วนของผู้ผลิตในฝั่งประเทศอเมริกาและทวีปเอเชียเองนั้นก็ได้รับผลกระทบจากราคาของพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน แต่โดยรวมแล้วสถานการณ์ของอเมริกาและเอเชียก็ยังคงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงน้อยกว่ายุโรปเป็นอย่างมาก ปัจจุบันราคาของพลังงานในสหรัฐอเมริกายังคงมีราคาที่ต่ำกว่ายุโรปถึง 200-300 ยูโร

ราคาพลังงานในยุโรปพุ่งสูง กระทบอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์
ที่มาภาพ : Obi – @pixel6propix on Unsplash

ยุโรปเสียเปรียบระยะยาว กระทบการตัดสินใจนักลงทุน

ราคาของพลังงานที่เพิ่มขึ้นนี้จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์มากขึ้นกว่า 1.4 หมื่นล้านยูโรในปี 2023 และผู้เชี่ยวชาญยังได้คาดการณ์เอาไว้ว่าผลกระทบในครั้งนี้จะทำให้ยุโรปเกิดความเสียเปรียบขึ้นในระยะยาวได้ และยังอาจส่งผลต่อการเลือกตัดสินใจลงทุนเลือกสถานที่ของผู้ผลิตอีกด้วย

หากสถานการณ์พลังงานยังไม่ดีขึ้น รถยนต์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นภายในยุโรปอาจจะมีราคาที่สูงขึ้นตามไปซึ่งย่อมจะทำให้เกิดการชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมขึ้นด้วยเช่นกัน 

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×