Saturday, June 15Modern Manufacturing
×

เทรนด์ด้านอาหารที่กำลังมาแรงในอนาคต สู่โอกาสทองของผู้ประกอบการไทย

<strong>เทรนด์ด้านอาหารที่กำลังมาแรงในอนาคต สู่โอกาสทองของผู้ประกอบการไทย</strong>

FOOD FOR THE FUTURE

เทรนด์ด้านอาหารที่กำลังมาแรงในอนาคต สู่โอกาสทองของผู้ประกอบการไทย

<strong>เทรนด์ด้านอาหารที่กำลังมาแรงในอนาคต สู่โอกาสทองของผู้ประกอบการไทย</strong>

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการยกระดับธุรกิจด้วยการพัฒนานวัตกรรมอาหาร เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต พร้อมอัพเดทเทรนด์ใหม่ ‘Future Food’ ผ่านประสบการณ์และมุมมองที่น่าสนใจ จากผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะลึก

ที่จะทำให้คุณคว้าโอกาสทองก่อนใคร!!

<strong>เทรนด์ด้านอาหารที่กำลังมาแรงในอนาคต สู่โอกาสทองของผู้ประกอบการไทย</strong>

EXECUTIVE FREE SEMINAR

วันและเวลา

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566  I  เวลา 08.30 น. – 15.00 น.

สถานที่

ณ อาคาร 14 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี

  • Register / Business Matching / Mini showcase : ชั้น 2 
  • Seminar   : ชั้น 3 (Auditorium Room) 

รับจำนวนจำกัด 180 ที่นั่ง เท่านั้น!

หลักสูตรสำหรับ  : เจ้าของกิจการ I ฝ่ายบริหารและการตลาด I ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ I ฝ่ายตรวจสอบ/ควบคุมคุณภาพสินค้า ฝ่ายห้องปฎิบัติการ (Lab) I ฝ่ายจัดซื้อ/จัดหา I หน่วยงานที่เกี่ยวช้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป

กำหนดการ

 08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
(บริเวณโถง ชั้น 2 : อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย)
09.00 – 10.00 น. Business Matching / Booth Visit / MC Showcase & Coffee Break
10.00 – 10.30 นสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาเทคโนโลยีตามนโยบาย BCG ของประเทศ”
บรรยายโดย : ดร.อดิสร เตือนตรานนท์
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
10.30 – 11.10 น.สัมมนาหัวข้อ “2023 แนวโน้มธุรกิจอาหารและการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
บรรยายโดย : คุณสุธีรา อาจเจริญ
เมืองนวัตกรรมอาหาร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
11.10 – 11.50 น.สัมมนาหัวข้อ “Plant based food อาหารจากพืชเพื่อตอบโจทย์คนยุคใหม่”
บรรยายโดย : ดร.กมลวรรณ อิศราคาร
ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น.Booth Visit & Activities
13.30 – 15.00 น.เสวนาหัวข้อ “Tasty, Healthy and Sustainable Food” ถอดรหัสความสำเร็จ 
กับ Case Study ที่น่าสนใจ
บริษัท บี ไอ จี เนเชอรัล กรีน จำกัด
บริษัท เอ แอนด์ พี ออร์ชาร์ด 1959 จำกัด
บริษัท แคนนาบี ไบโอเทค จำกัด
15.00 น.Lucky Draw จับรางวัลผู้โชคดี

** หมายเหตุ ;  หัวข้อและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยทางผู้จัดงานไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×