Friday, May 17Modern Manufacturing
×

CRC Industries เปิดตัว ‘Green Force’ เคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สหภาพยุโรปเป็นผู้บุกเบิกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นภาษีคาร์บอน กฎข้อบังคับ Ecodesign เพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนของคณะกรรมาธิการยุโรป (EC’s Ecodesign for Sustainable Products Regulation – ESPR) ที่กำลังจะมา และฉบับแก้ไขระเบียบของบรรจุภัณฑ์และของเสียที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ (Packaging and Packaging Waste Directive – PPWD) กฎเกณฑ์เหล่านี้ทำให้บริษัทผู้ผลิตต้องปฏิบัติตาม มิเช่นนั้นแล้วอาจโดนภาษีที่ทำให้ต้นทุนการวางขายสินค้าในตลาดยุโรปแพงมากขึ้นจนแข่งขันยาก 

CRC Industries เปิดตัว ‘Green Force’ เคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

CRC Industries เปิดตัว ‘Green Force’ เคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทหลายแห่งกล่าวอ้างว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่าการฟอกเขียว (Green Washing) ผ่านการโฆษณาเกินจริง การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่มีที่มาที่ไป ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าผลิตโดยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริง ๆ เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุน

ตัวอย่างบทความเกี่ยวกับการฟอกเขียว (Green Washing) ที่เป็นการกล่าวอ้างแบบไม่มีหลักฐานสนับสนุน
เปิดโปงโลกการลงทุน ‘เมื่อความยั่งยืนเป็นเพียงแค่การโฆษณา’ (ที่มา: รายการ Key message – The standard)
Greenwashing บาป 7 ประการของการแอ็บเขียว (ที่มา: รายการ WOKE EP.3 – KND Studio)
การฟอกเขียว กลยุทธ์การค้าเอาเปรียบผู้บริโภค (ที่มา: ทันโลก – Thai pbs)

การกล่าวอ้างว่าผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจำเป็นที่จะต้องมีที่มาที่ไป ปัจจัยการผลิตที่เลือกใช้ต้องสามารถตรวจสอบได้ มีใบรับรองของแหล่งที่มาที่ชัดเจน เมื่อมีความต้องการเพิ่มขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ บริษัทผู้ผลิตจึงสร้างตัวเลือกใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนองกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ของสหภาพยุโรป ซึ่งออกมาเพื่อหยุดยั้งพฤติกรรมการฟอกเขียวดังกล่าว

ในบทความนี้จะกล่าวถึง ธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ใช้ ‘Green Force’ แพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถตรวจสอบได้ มีใบรับรองที่ลูกค้าสามารถนำไปยืนยันว่าใช้เป็นปัจจัยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้

CRC Industries เปิดตัว ‘Green Force’ แพลตฟอร์มเคมีภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ออกแบบมาเพื่อโรงงานวิศวกรรม โรงงานผลิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา และผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับน้ำยากำจัดคราบไขมัน น้ำมันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์สูตรพิเศษอื่น ๆ ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพลดลง

CRC Industries เปิดตัว ‘Green Force’ เคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
CRC Industries ผู้บุกเบิกโซลูชันการหล่อลื่นและกำจัดคราบไขมันอย่างยั่งยืน
(ที่มา: CRC Industries)

ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ Green Force สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย มีสารประกอบ VOCs (Volatile Organic Compounds หรือ สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย) ที่ต่ำหรือไม่มีเลย และไม่มีคำเตือนว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

CRC Industries เปิดตัว ‘Green Force’ เคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หลักเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของ Green Force
(ที่มา: CRC Industries) 

ข้อกำหนดบังคับ ผลิตภัณฑ์ Green Force จะต้องสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ทันที ตามการทดสอบ OECD A-F (>60 เปอร์เซ็นต์) หากสารหยดลงพื้น >60 เปอร์เซ็นต์ จะต้องหายไปภายใน 28 วัน 

เกณฑ์ที่ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือมากกว่า

  • มี VOC ต่ำ (<10 เปอร์เซ็นต์) หรือไม่มีเลย
  • วัสดุหมุนเวียนหรือผลิตภัณฑ์ชีวภาพ  >50 เปอร์เซ็นต์
  • มีการใช้น้ำ >50 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ Green Force ทั้งหมด จะต้องทำตามตามเกณฑ์อีก 5 ประการที่สามารถเพิ่มให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามข้อกำหนดจะมีโลโก้ Green Force บนอาร์ตเวิร์คฉลาก พร้อมใบรับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate of Conformity) สำหรับการตรวจสอบ 

คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission -EC) มีความกังวลเกี่ยวกับ ‘การฟอกเขียว หรือ Greenwashing’ จึงเสนอกฎหมายใหม่ (Green Claims Directive) ที่ส่งเสริมให้บริษัทต่าง ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถตรวจสอบได้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เท่านั้น

กฎข้อบังคับ Ecodesign เพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนของคณะกรรมาธิการยุโรป (EC’s Ecodesign for Sustainable Products Regulation – ESPR) จะผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและมีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้การเสนอให้ทบทวนระเบียบของบรรจุภัณฑ์และของเสียจากบรรจุภัณฑ์ (Packaging and Packaging Waste Directive – PPWD) เพื่อให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดสามารถนำมาใช้ใหม่ได้หรือรีไซเคิลได้ในลักษณะที่เป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์ภายในปี 2030 และสิ่งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น คือ แผนปฏิบัติการมลภาวะเป็นศูนย์ของคณะกรรมาธิการยุโรป (EC’s Zero Pollution Action Plan) ที่จะลดมลภาวะทางอากาศ น้ำ และดิน ในปี 2050

ความเข้มงวดของระเบียบข้อบังคับดังกล่าวอาจหมายถึงขอบเขตข้อกำหนดทางกฎหมายที่จะต้องรายงานข้อมูลการปล่อยคาร์บอนของผลิตภัณฑ์และเรียกเก็บภาษีในอนาคต ตัวอย่างเช่น กฎหมาย EU Taxonomy Regulation 2020 ที่มีการบังคับใช้แล้วผู้จัดจำหน่าย ฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน และฝ่ายซ่อมบำรุงควรมองหาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคราบไขมัน น้ำยาทำความสะอาด สารหล่อลื่น จาระบี และสารยับยั้งการกัดกร่อนที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและมีหลักฐานอ้างอิง ซึ่ง ‘Green Force’ แพลตฟอร์มระดับมืออาชีพให้คำตอบคุณได้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน และยกระดับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

บทความอ้างอิง:
https://www.etmm-online.com/crc-industries-launches-green-force-eco-platform-a-a0e93fd3001a04cbb7502a1633ceefc6/

Kasiwoot T.
READ MORE
×