Wednesday, May 22Modern Manufacturing
×

Tag: Robot Chef

ความก้าวหน้าของการทำอาหาร เมื่อหุ่นยนต์สามารถเคี้ยวและชิมได้

ความก้าวหน้าของการทำอาหาร เมื่อหุ่นยนต์สามารถเคี้ยวและชิมได้

Automation
หุ่นยนต์ที่ทำอาหารได้ในปัจจุบันนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ดูปกติไปแล้ว แต่ถ้าหุ่นยนต์ตัวนั้นสามารถ “ชิม” อาหารที่ตัวเองทำอยู่ได้ในระหว่างขั้นตอนการทำอาหารล่ะ ? (more…)
×