Thursday, March 21MM Thailand

Tag: Smart Logistics

SMART LOGISTICS <br>กลยุทธ์บริหารจัดการโลจิสติกส์… อย่างชาญฉลาด

SMART LOGISTICS
กลยุทธ์บริหารจัดการโลจิสติกส์… อย่างชาญฉลาด

System
โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ Supply Chain Management ซึ่งรวมถึงเรื่องการวางแผนการดำเนินการ การควบคุม การไหลเวียน การจัดเก็บวัสดุสินค้า การบริการ และสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากแหล่งจุดกำเนิดของวัตถุดิบ จนถึงจุดบริโภคหรือจุดการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกือบทุกประเภท อีกทั้งเป็นต้นทุนพื้นฐานที่สำคัญซึ่งกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ (more…)
การจัดการซัพพลายเชนเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

การจัดการซัพพลายเชนเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

System
โลจิสติกส์เป็นระบบเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการซัพพลายเชน ที่วางแผนปฏิบัติและควบคุมการไหลและการจัดเก็บของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดบรรลุถึงความต้องการของลูกค้า (more…)
การขนส่งด้วยเรืออัจฉริยะ อนาคตที่ใกล้แค่มือเอื้อม

การขนส่งด้วยเรืออัจฉริยะ อนาคตที่ใกล้แค่มือเอื้อม

System
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้โลกนี้อยู่ใกล้กันแค่ปลายนิ้ว การเจรจาและสั่งซื้อสินค้าเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย (more…)
โมเดลเครือข่ายโลจิสติกส์… ออกแบบอย่างไร? สร้างผลกำไรและความได้เปรียบทางธุรกิจ

โมเดลเครือข่ายโลจิสติกส์… ออกแบบอย่างไร? สร้างผลกำไรและความได้เปรียบทางธุรกิจ

System
การออกแบบระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสม ไม่เพียงจะทำให้การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงขึ้น หากยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการต้นทุนให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันที่สูงขึ้น (more…)