Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

กฟภ.จับมือ SUPER ซื้อขายและจัดหาพลังงานหมุนเวียน

กฟภ.จับมือ SUPER ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและด้านการจัดหาและจำหน่าย Carbon Credits

กฟภ.จับมือ SUPER ซื้อขายและจัดหาพลังงานหมุนเวียน

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA กล่าวว่า กฟภ. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและด้านการจัดหาและจำหน่าย Energy Attributed Certificates (EACs) หรือ Carbon Credits” กับ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ดำเนินการศึกษาและพัฒนารูปแบบการดำเนินการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและขายพลังงานไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรงผ่านการขอใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้าของ PEA และพัฒนารูปแบบการซื้อขาย แลกเปลี่ยน Renewable Energy Certificates (RECs) หรือ Energy Attributed Certificates (EACs) รูปแบบอื่นๆ หรือ Carbon Credits รวมถึง รูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

กฟภ.จับมือ SUPER ซื้อขายและจัดหาพลังงานหมุนเวียน

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการซื้อขายพลังงานสะอาดในประเทศไทย นอกจากประโยชน์ด้านธุรกิจ ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน PEA เล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น เช่น การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเรื่องของการส่งออก และเป็นการสร้างแรงดึงดูดให้กลุ่มทุนที่มีความต้องการใช้พลังงานสะอาด หันมาลงทุนในประเทศ ซึ่งนับได้ว่าความร่วมมือนี้เป็นกลไกเริ่มต้นที่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations
READ MORE
×