Wednesday, May 22Modern Manufacturing
×

จุฬาฯ จับมือ กฟผ. วิจัยเปลี่ยนก๊าซ CO2 โรงไฟฟ้าเป็นเมทานอล

กฟผ. คว้า 6 รางวัล SOE Awards ประจำปี 2565 สะท้อนถึงผลการดำเนินงานขององค์การที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวิจัยร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าเป็นเมทานอล

จุฬาฯ จับมือ กฟผ. วิจัยเปลี่ยนก๊าซ CO2 โรงไฟฟ้าเป็นเมทานอล
จุฬาฯ จับมือ กฟผ. วิจัยเปลี่ยนก๊าซ CO2 โรงไฟฟ้าเป็นเมทานอล

นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ​เปิดเผยว่า กฟผ. สนับสนุนทุนร่วมวิจัยกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ‘การศึกษาการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเมทานอลด้วยปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชันโดยตรงของคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศจากอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า’ (Study of Direct Hydrogenation of CO2 to Methanol for Decarbonization from Flue gas of Power Plant)

เป้าหมายสำคัญคือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้า ผลที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ สู่อุปกรณ์ต้นแบบสำหรับทดลองกับโรงไฟฟ้า กฟผ. เพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ลดผลกระทบจากวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืนตามนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ ‘EGAT Carbon Neutrality’ ภายในปี พ.ศ. 2593 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย ภายในปี 2608

นอกจากนี้ กฟผ. ยังรับมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 6 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลจากการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ สคร. หรือ State Enterprise Assessment Model: SE-AM ได้แก่ รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล และรางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืน

สำหรับรางวัลจากการส่งเข้าประกวด ได้แก่ รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากโครงการ โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนสิรินธร (Hydro-Floating Solar Hybrid at Sirindhorn Dam)

รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ (ชมเชย) จากโครงการการบริหารจัดการพลังงาน ERC Sandbox และ ENZY Platform สำหรับรองรับรูปแบบการผลิตไฟฟ้าในอนาคต และรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม (ชมเชย) จากโครงการ ‘การถอดรหัสสัญญาณความสั่นสะเทือน ค้นหาแบริ่งในโรงไฟฟ้าที่มีความเสียหายในระยะเริ่มต้น’ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายของเครื่องจักร และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

ที่มา:
tna.mcot.net

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×