Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

ดีพร้อม ปั้น 75 ข้าราชการรุ่นใหม่สู่เมนเทอร์ด้านอุตสาหกรรม 

ดีพร้อม เปิดแคมเปญ “ปั้นดีพร้อมรุ่นเยาว์สู่ดีพร้อมที่ยอดเยี่ยม ดึงข้าราชการรุ่นใหม่ 75 คน เข้าอบรมหลักสูตรเข้มข้น พัฒนาและเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำ พัฒนาอุตสาหกรรมไทย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชน

ดีพร้อม ปั้น 75 ข้าราชการรุ่นใหม่สู่เมนเทอร์ด้านอุตสาหกรรม 
ดีพร้อม ปั้น 75 ข้าราชการรุ่นใหม่สู่เมนเทอร์ด้านอุตสาหกรรม 

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) มีภารกิจหลัก คือ การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงการให้บริการด้านข้อมูลอุตสาหกรรมและคำปรึกษาแนะนำเชิงลึก อีกทั้ง ยังเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้ประกอบการเข้ามาขอรับบริการและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่าหลักแสนรายในแต่ละปี อย่างไรก็ตามการให้บริการผู้ประกอบการในทุก ๆ มิติ จะต้องอาศัยบุคลากรของหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและสร้างความมั่นใจให้แต่ละธุรกิจสามารถเดินตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แก้ปัญหาระบบนิเวศทางทะเล ด้วยปะการังเทียมจาก 3D Printing | FactoryNews ep.41/3

โดย ดีพร้อม ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการยกระดับศักยภาพของบุคลากรดีพร้อมให้มีความทันโลก ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อันจะเป็นฟันเฟืองสำคัญสำหรับการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมได้อย่างตรงจุด ประกอบกับแนวนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ที่จะยกระดับความได้เปรียบทางการตลาดของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่ง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การนำของ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้านโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม 4 มิติ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ มิติในการพัฒนาความสามารถขององค์กรให้เข้มแข็งขึ้น 

ทั้งนี้ ดีพร้อม จึงวางแผนเพิ่มศักยภาพของบุคลากรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับบทบาทการส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการ “ปั้นดีพร้อมรุ่นเยาว์สู่ดีพร้อมที่ยอดเยี่ยม (DIPROM YOUNG ELITE SQUAD : DIPROM YES!)” เพื่อพัฒนาข้าราชการรุ่นเยาว์ที่มีคุณลักษณะของคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีพร้อมในทุกมิติ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุสู่เป้าหมาย รวมไปถึงความเข้าใจในบริบทโลก สังคม และชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางด้านความคิดและมุมมองระหว่างผู้มีศักยภาพสูง อันจะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการ “ปั้นดีพร้อมรุ่นเยาว์สู่ดีพร้อมที่ยอดเยี่ยม หรือ DIPROM YES!” กลุ่มเป้าหมายคือข้าราชการและพนักงานราชการ จำนวน 75 คน แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น ซึ่งเป็นการประยุกต์มาจากหลักสูตรพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และมีการปรับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและรูปแบบการปฏิบัติงานของดีพร้อม เพื่อพัฒนาการให้บริการผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมนนั้นจะเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในหลากหลายด้าน มาร่วมการฝึกกระบวนความคิด การระดมสมองผ่านการอภิปราย การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (Workshop) การเล่าเรื่อง การสำรวจและประเมินตนเอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection) การนำเสนอรายบุคคล และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

ดังนั้น หลักสูตร DIPROM YES! จึงเป็นหลักสูตรที่กระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ มุ่งเน้นให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดี พัฒนาทักษะความสามารถของการเป็นผู้นำ เพื่อให้เป็นตัวแทนหน่วยงานไปพัฒนาชุมชนที่ตนเองดูแลในทุกมิติ ส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมสามารถสร้างรายได้และเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

โดย การอบรม “ปั้นดีพร้อมรุ่นเยาว์สู่ดีพร้อมที่ยอดเยี่ยม (DIPROM YOUNG ELITE SQUAD : DIPROM YES!)” แชปเตอร์ที่ 1 นั้น ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 38 คน เป็นการฝึกภาคทฤษฎี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานราชการรุ่นเยาว์ที่มีคุณลักษณะของคนรุ่นใหม่ สามารถเป็นบุคลากรที่ดีพร้อมในทุกมิติ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ On the Job Training เปิดโอกาสให้ผู้ฝึกอบรมเข้าไปเรียนรู้งานกับผู้บริหาร และคณะทำงาน เพื่อก้าวเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ของ ดีพร้อม

ทั้งนี้ หลังจาก ดีพร้อม ดำเนินการอบรม DIPROM YES! แชปเตอร์ที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว จะดำเนินการอบรม DIPROM YES! แชปเตอร์ที่ 2 ต่อเนื่องภายในปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 37 คน และคาดว่าจะสร้างเจ้าหน้าที่ดีพร้อมพันธุ์ใหม่ให้กลายเป็นนักพัฒนา ส่งเสริม ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตอย่างดีพร้อมอันจะเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นต่อไป นายใบน้อย กล่าว

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations
READ MORE
×