Friday, July 19Modern Manufacturing
×

สสว. จับมือ สิงคโปร์ สร้างช่องทางตลาดให้ SME ไทย

สสว. จับมือ สิงคโปร์ สร้างช่องทางตลาดให้ SME ไทย

สสว. จับมือ สิงคโปร์ เตรียมส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างช่องทางตลาดให้ SME ไทย หลังจากเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟื้นตัว และ ผู้ประกอบการ SME เริ่มปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยี และยกระดับสินค้าให้มีมาตรฐาน เพื่อก้าวเข้าสู่การแข่นขันในตลาดโลกได้อย่างทัดเทียม

สสว. จับมือ สิงคโปร์ สร้างช่องทางตลาดให้ SME ไทย

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนา SME มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากที่สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟื้นตัว ผู้ประกอบการ SME ได้เริ่มปรับตัวก้าวเข้าสู่ธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยี และยกระดับสินค้าให้มีมาตรฐาน เพื่อก้าวเข้าสู่การแข่นขันในตลาดโลกได้อย่างทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ซึ่ง สสว. เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวมาตลอด

สสว. จับมือ สิงคโปร์ สร้างช่องทางตลาดให้ SME ไทย

คุยกับ OHAUS เครื่องชั่งน้ำหนัก เทคโนโลยีพันปีที่ไม่ถูก Disrupt

และเมื่อเร็วๆ นี้ สสว. ได้มีโอกาสร่วมหารือกับ Enterprise Singapore ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม SME ของประเทศสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ การให้คำปรึกษาผ่านระบบที่ปรึกษามืออาชีพ การสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ที่ สสว.ดำเนินการขณะนี้ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมการผลิต รวมทั้งการจัดหาตลาดและงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดให้ SME

นอกจากนี้ ยังเข้าสังเกตการณ์ Singapore Week of Innovation and Technology ซึ่งเป็นงานแสดงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกของ Enterprise Singapore ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับ SME ไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเข้าประชุมความร่วมมือกับผู้จัดงาน FRANCHISING & LICENSING ASIA 2022 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจบริการซึ่งเป็นจุดแข็งของ SME ไทย โดยมีคณะผู้บริหารจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสถาบันอาหาร ร่วมเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าการพัฒนาแนวทางต่าง ๆ จะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ SME มีความพร้อมและเป็นกำลังสำคัญให้กับเศรษฐกิจไทยได้

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×