Saturday, June 15Modern Manufacturing
×

ส.อ.ท. ผนึก IRPC ใช้นวัตกรรมยกระดับการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

ส.อ.ท. ผนึก IRPC ใช้นวัตกรรมยกระดับการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

ส.อ.ท. ร่วมกับ IRPC ดำเนินโครงการ ‘กองทุนอินโนเวชันวัน’ เพื่อร่วมกันยกระดับการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้สตาร์ทอัพและ SMEs ไทย

ส.อ.ท. ผนึก IRPC ใช้นวัตกรรมยกระดับการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

ส.อ.ท. ผนึก IRPC ใช้นวัตกรรมยกระดับการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำโดย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) นำโดย นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงนามบันทึกข้อดกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการ ‘กองทุนอินโนเวชันวัน’ เพื่อร่วมกันยกระดับการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันใหัสตาร์ทอัพและ SMEs ไทย

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ปัจจุบัน นวัตกรรมต่างๆ เข้ามาเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ มีการคิดคันการผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ และระบบซอฟต์แวร์ใหม่ๆ มากมาย ที่เข้ามาช่วยเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

ทั้งนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงพร้อมเดินหน้าส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์งานวิจัย และผลักดันการพัฒนากลุ่มสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ผ่านการดำเนินโครงการ ‘กองทุนอินโนเวชันวัน’ ขึ้น เพื่อเข้ามาช่วยสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และ SMEs ของไทย ที่ต้องการนำนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาธุรกิจของตัวเอง ให้สามารถเติบโตได้ภายในประเทศและออกไปแข่งขันในสนามการค้ากับประเทศอื่นๆ ได้อย่างมั่นคงและแข็งแรง โดยจะเชื่อมต่อธุรกิจสตาร์ตอัพที่มีนวัดกรรมเข้ากับ SMEs ภาคอุตสาหกรรมในเครือข่ายสมาชิกของเราที่ประกอบด้วย 46 กลุ่มอุตสาหกรรมและ 11 คลัสเตอร์ครอบคลุม 76 จังหวัด ที่ต้องการนำนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้เติบโดอย่างยั่งยืน สอดรับกับนโยบาย ONE FTI! ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม

นายเกรียงไกรกล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยินดีที่ IRPC บริษัทที่สร้างสรรค์นวัตกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีชั้นนำของไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจนวัตกรรม และได้จับมือทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในโครงการ ‘กองทุนอินโนเวชันวัน’ ในฐานะ VC Partner ที่จะมาร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ และ SMEs อีกทั้งเป็นที่ปรึกษา และติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันหาแนวทางยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ภายใต้เจตนารมณ์ร่วมกันที่ต้องการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพของไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับอุตสาหกรรม SMEs ผ่านเทคโนโลยีสตาร์ทอัพของไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาดและขยายธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่อไปได้

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า IRP C รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินโครงการ ‘กองทุนอินโนเวชันวัน’ ร่วมกับ ส.อ.ท. จากการที่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ ผ่านการผลักดันการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นนโยบายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ

นอกจากนี้ สตาร์ทอัพของไทยมีศักยภาพทั้งในเรื่องของความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศได้ แต่สตาร์ทอัพเหล่านี้ยังขาดการสนับสนุนทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดและขยายธุรกิจไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ ดังนั้นโครงการ ‘กองทุนอินโนเวชันวัน’ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนใหัสตาร์ทอัพไทยได้มีโอกาสเข้าถึงตลาดภาคอุตลาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว โดย IRPC ตระหนักถึงสำคัญในการแสวงหาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัดกรรม โดยเฉพาะนวัตกรรมอนาคตที่เป็น s-Curve ของโลก ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ โดยเราจะบูรณาการองค์ความรู้ชำนาญในธุรกิจและแนวคิดนวัตกรรม รวมทั้งการร่วมมือและสนับสนุนสตาร์ทอัพ เพื่อให้สามารถผลิตและออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ได้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ IRPC “สร้างสรรค์นวัดกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว นวัตกรรมของ IRPC ที่อยู่ระหว่างการดูแล ได้แก่ ธาตุอาหารสำหรับพืชที่ใช้เทคโนโลยีนาโนมาช่วยให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดี ในชื่อ REINFOXX หรือ ปุ๋ยหมีขาว เป็นต้น”

สำหรับการลงนาม MOU โครงการ ‘กองทุนอินโนเวชันวัน’ ระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นความร่วมมือที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตาร์ทอัพไทยตั้งแต่ช่วง Early-Stage Deep Tech ที่เกิดจากงานวิจัยของศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี ผ่านการประสานความร่วมมือระหว่างสตาร์ทอัพ กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในเครือข่าย ของ ส.อ.ท. ที่มีความต้องการนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนธุรกิจ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง นำไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์

ที่มา:
tna.mcot.net

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×