Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

อีสท์ วอเตอร์ – อมตะ วอเตอร์ ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรม

อีสท์ วอเตอร์ ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมกับ อมตะ วอเตอร์ เพื่อให้บริการน้ำอุตสาหกรรมแก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 2 สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้น้ำในระยะยาวพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก 

อีสท์ วอเตอร์ – อมตะ วอเตอร์ ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรม

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรม กับนายชูชาติ สายถิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำของผู้ประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 2 เพื่อให้การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมมีความมั่นคงและต่อเนื่อง

อีสท์ วอเตอร์ – อมตะ วอเตอร์ ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรม

Toyota ยกระดับหุ่นยนต์ให้ทำงานซับซ้อนได้ในไม่กี่ชั่วโมง

อีสท์ วอเตอร์ – อมตะ วอเตอร์ ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรม

สัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมในครั้งนี้ รองรับความต้องการใช้น้ำในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 2 ปริมาณ 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือ 2.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 13,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันในอนาคต โดยมีอายุสัญญา 30 ปี เริ่มรับน้ำอุตสาหกรรม ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 2 มีพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในกลุ่มอุตสาหกรรมเบาที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เช่น  อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ อาหาร เครื่องประดับ  รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มอนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เช่นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ ดิจิทัลและการแพทย์ครบวงจร เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เป็นต้น

ตลอด 30 ปีที่ผ่านมาการดำเนินงานของอีสท์ วอเตอร์ ได้สร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ ผู้นำในการสร้างความมั่นคงของการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำครบวงจรของประเทศด้วยสมาร์ทเทคโนโลยี สร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นรากฐานสู่ความยั่งยืน การผนึกกำลังกับอมตะ วอเตอร์ จะทำให้การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมมีความมั่นคงและต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการใช้น้ำของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations
READ MORE
×