Saturday, April 13Modern Manufacturing
×

อีสท์ วอเตอร์ – AIM ร่วมพัฒนาจัดการน้ำครบวงจรและบริการเทคโนโลยีโซล่าเซลล์

อีสท์ วอเตอร์ ผนึก AIM พัฒนาจัดการน้ำครบวงจรและบริการเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ เน้นการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก 

อีสท์ วอเตอร์ – AIM ร่วมพัฒนาจัดการน้ำครบวงจรและบริการเทคโนโลยีโซล่าเซลล์

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยว่า “การร่วมศึกษาแนวทางความร่วมมือระหว่าง อีสท์ วอเตอร์ และ AIM ในครั้งนี้ จะเน้นการพัฒนาธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำครบวงจร ได้แก่ การศึกษาโครงการให้บริการน้ำอุตสาหกรรม แก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะหนองละลอก จ.ระยอง และโครงการอื่นๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ศึกษาแนวทางการก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมที่รวดเร็ว ลดต้นทุน รวมทั้งทำงานร่วมกันด้านการให้บริการเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เพื่อเป็นพลังงานทางเลือก พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งช่วยสร้างความมั่นคง และรักษาเสถียรภาพด้านแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำในระยะยาว”

อีสท์ วอเตอร์ – AIM ร่วมพัฒนาจัดการน้ำครบวงจรและบริการเทคโนโลยีโซล่าเซลล์

กรมพลังงาน ลงนาม PSC แปลงปิโตรเลียมในอ่าวไทย กว่า 30,000 ตารางกิโลเมตร

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ บริษัท อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า “ความร่วมมือระหว่าง AIM และ อีสท์ วอเตอร์ในครั้งนี้ มีเป้าหมายร่วมกันที่จะสร้างความมั่นคงของการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำครบวงจรให้กับเขตอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)   โดยทาง AIM จะร่วมวางแผนการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและก่อเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ ในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ประกอบกับการพัฒนาพลังงานทางเลือกอย่างโซล่าร์เซลล์มาสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยลดปริมาณน้ำสูญเสีย และนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ หรือ Recycling System ด้วยเทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานระดับสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอีสท์ วอเตอร์ ในการให้บริการที่ทันสมัย ทำให้ประเทศประหยัดทรัพยากรน้ำในระยาวได้ และเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน”

อีสท์ วอเตอร์ ยังคงยึดมั่นภารกิจในการบูรณาการการบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำดิบในพื้นที่ภาคตะวันออก เน้นความเป็นเอกภาพและเสถียรภาพ รวมถึงดูแลบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำให้สามารถตอบสนองความต้องการการใช้น้ำได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ และสามารถขยายระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในปัจจจุบันและอนาคต ตามวิสัยทัศน์เป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงของการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำครบวงจรของประเทศด้วยสมาร์ทเทคโนโลยี 

บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ AIM เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาและน้ำอุตสาหกรรม การบริหารจัดการด้านระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำและพลังงาน รวมทั้งให้บริการเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ โดยตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา การดำเนินงานของ AIM ได้เติบโตขึ้น เป็นบริษัทชั้นนำด้านการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบทั้งในประเทศไทย และ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ปัจจุบัน AIM ยังเป็นเจ้าของสัมปทานน้ำประปา เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ เมืองสวายเรียง ประเทศกัมพูชา 

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการนำความเชี่ยวชาญของ อีสท์ วอเตอร์  ที่เป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงของการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำครบวงจรของประเทศด้วยสมาร์ทเทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญการให้บริการน้ำครบวงจร ทั้งน้ำดิบ น้ำประปา น้ำอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ร่วมกับ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ AIM ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาและน้ำอุตสาหกรรม และบริหารจัดการด้านระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำและพลังงาน รวมทั้งให้บริการเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มศักยภาพในการลงทุน

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×