Saturday, June 15Modern Manufacturing
×

พพ. ปลื้ม! โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ช่วยผู้ประกอบการขนส่ง ประหยัดพลังงานได้ถึง 50.7 ล้านบาทต่อปี

พพ. ปลื้ม! โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ช่วยผู้ประกอบการขนส่ง ประหยัดพลังงานได้ถึง 50.7 ล้านบาทต่อปี

พพ. ปลื้ม! โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ช่วยผู้ประกอบการขนส่ง ประหยัดพลังงานได้ถึง  50.7 ล้านบาทต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 10,247 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO2e/ปี) พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานเพื่อมุ่งสู่ลดการปล่อยคาร์บอนฯ รับมือภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

พพ. ปลื้ม! โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ช่วยผู้ประกอบการขนส่ง ประหยัดพลังงานได้ถึง 50.7 ล้านบาทต่อปี

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแถลงผลสำเร็จ “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ปี 2564”เปิดเผยว่า จากการกำหนดเป้าหมายของประเทศไทยตามการประกาศเจตจำนงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ.2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ.2065  ซึ่ง พพ. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน ได้เร่งให้มีการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง ซึ่งเป็นภาคที่มีการใช้พลังงานสูงที่สุด หรือกว่าร้อยละ 38 ของการใช้พลังงานทั้งประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ภาคขนส่งมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการต่างๆ มาโดยตลอด

พพ. ปลื้ม! โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ช่วยผู้ประกอบการขนส่ง ประหยัดพลังงานได้ถึง 50.7 ล้านบาทต่อปี

Neuralink ได้รับการอนุมัติให้ทดลองฝังชิปในสมองมนุษย์แล้ว! | FactoryNews ep.59 / 02 Jun 2023

ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า พพ. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นโครงการสนับสนุนทางด้านการเงินในการดำเนินมาตรการด้านอนุรักษ์พลังงานของผู้ประกอบการขนส่ง โดยมาตรการที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงการ ที่ต้องมีผลประหยัดพลังงานและมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 7 ปี ซึ่งผู้ประกอบการที่ผ่านหลักเกณฑ์และได้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าอุปกรณ์และการติดตั้ง สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อแห่ง สำหรับผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการในปีนี้ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 12 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจำนวน 10 ราย และเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารจำนวน 2 ราย และผลจากการดำเนินมาตรการพบว่า สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 10,247 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO2e/ปี) ซึ่งคิดเป็นพลังงานที่ประหยัดได้ 2.084 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี (ktoe/ปี) คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดพลังงานรวม 50.7 ล้านบาทต่อปี จากเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 31.3 ล้านบาท โดยคิดเป็นผลประหยัดพลังงานเฉลี่ยร้อยละ 25 และมีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 0.62 ปี จากรถที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน  469 คัน   

ดร.ประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ นับว่าเป็นผลสำเร็จของโครงการในมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคขนส่งสินค้าและผู้โดยสารใน 5 กลุ่มมาตรการ ของผู้ประกอบการทั้ง 12 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 1) มาตรการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเป็น LNG จำนวน 7 ราย 2) มาตรการปรับเปลี่ยนมาใช้หางรถพ่วงบรรทุกที่มีน้ำหนักเบา จำนวน 1 ราย 3) มาตรการปรับเปลี่ยนระบบเครื่องยนต์สันดาปโดยการดัดแปลงเป็นรถ EV จำนวน 1 ราย 4) มาตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการการขนส่ง จำนวน 2 ราย และ 5) มาตรการปรับปรุงตัวถังรถตามหลัก Aerodynamic และการใช้วัสดุน้ำหนักเบาแทนวัสดุเดิม จำนวน 1 ราย  นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ตลอดจนความเข้าใจในเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานที่มีความน่าสนใจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งเป็นอีกหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานในการลดการปล่อยคาร์บอนหรือก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×