Wednesday, February 21Modern Manufacturing
×

INTERNET THAILAND PUBLIC CO., LTD.

INTERNET THAILAND PUBLIC CO., LTD.
Business Description:

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ ทุกความต้องการ ด้วยมาตรฐานสากล บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ไอเน็ต เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร สำหรับธุรกิจและผู้ที่ต้องการนำไอซีทีมาเป็นเครื่องมือ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

บริการของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่บริการ Cloud Solutions บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ และให้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) สำหรับผู้ที่ต้องการบริการที่มีประสิทธิภาพในมาตรฐานสากล

Phone Number:
+66 2257-7000
Products:
Service : Ai
Service : Ai

Service : Ai

SERVICE : IoT
SERVICE : IoT

SERVICE : IoT

Service : DMS
Service : DMS

Service : DMS

Service : TTM Active
Service : TTM Active

Service : TTM Active

Send Message to listing owner

×