Thursday, June 13Modern Manufacturing
×

อีอีซี ผนึก ม.แม่ฟ้าหลวง เสริมทักษะภาษาอังกฤษ-จีน พัฒนาครู นักเรียน รองรับภาคอุตสาหกรรม

อีอีซี ผนึก ม.แม่ฟ้าหลวง เสริมทักษะภาษาอังกฤษ-จีน พัฒนาครู นักเรียน สร้างบุคลากรตรงความต้องการอุตสาหกรรม เพิ่มโอกาสมีงานรายได้สูง

อีอีซี ผนึก ม.แม่ฟ้าหลวง เสริมทักษะภาษาอังกฤษ-จีน พัฒนาครู นักเรียน รองรับภาคอุตสาหกรรม

นางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เป็นประธานในการเปิดโครงการและการนำเสนอผลงานวิชาการ โครงการต่อยอดการพัฒนาทักษะของครูด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สู่การเป็น Smart Teacher และพัฒนานักเรียนสู่การเป็น Smart Local Leader พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ครูในพื้นที่ อีอีซี ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมผู้บริหารผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง รองปลัดเมืองพัทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิดและเป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตร ณ โรงแรมอมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี 

อีอีซี ผนึก ม.แม่ฟ้าหลวง เสริมทักษะภาษาอังกฤษ-จีน พัฒนาครู นักเรียน รองรับภาคอุตสาหกรรม

ABB Robotics ร่วมองค์กรสหรัฐฯนำ Cobot ช่วยปลูกป่าแอมะซอน

นางธัญรัตน์ กล่าวว่า อีอีซี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม พร้อมเน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้เข้าร่วมโครงการ เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทุกช่วงวัย และทุกอาชีพโดยเฉพาะทักษะด้านภาษา  โดยขอให้ประเมินความสำเร็จของโครงการจากพัฒนาการด้านการใช้ภาษาของนักเรียนจากโรงเรียนและคุณครูที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงบทบาทของ อีอีซี ต่อการพัฒนาบุคลากร ด้วยหลัก Demand Driven โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม ในรูปแบบ  EEC Model ที่มีผู้ประกอบการแต่ละอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมทุกกระบวนการ เพื่อรองรับและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

นอกจากนั้น การพัฒนาทักษะบุคลากร โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา อีอีซี เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เนื่องจากพื้นที่ อีอีซี มีนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจมาเยี่ยมเยือนเฉลี่ยต่อปีกว่า 5 ล้านคน และจะเพิ่มมากขึ้นอีกปีละไม่น้อยกว่า 3 ล้านคน หากโครงการเมืองการบินภาคตะวันออก และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เริ่มเปิดดำเนินการประมาณปี 2570  รวมถึงการลงทุนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น  ดังนั้นการที่บุคลากรมีความรู้ด้านภาษาทั้งจีน และอังกฤษ เพิ่มเติมจากสมรรถนะหลัก จะช่วยสร้างโอกาสในการมีงานทำที่รายได้สูง 

สำหรับโครงการต่อยอดการพัฒนาทักษะของครูด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ฯ  เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 – 2565 มีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่ อีอีซี ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ด้วยกระบวนการ Leaning Coaching และการจัดค่ายอบรมแบบ Intensive รวมถึงการติดตามการสอนในโรงเรียนพร้อมการขยายผลสู่นักเรียน ในพื้นที่ อีอีซี ซึ่งจะเป็นทรัพยกรบุคคลที่สามารถตอบสนองความต้องการของการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี ต่อไปในอนาคต มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 10 โรงเรียน ครู 57 คน และนักเรียน 400 คน

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×