Sunday, May 19Modern Manufacturing
×

กบน. ใช้กลไกกองทุนน้ำมันฯ พยุงราคาดีเซล หลังสิ้นสุดมาตรการลดภาษี 19 เม.ย. 67   

กบน.ใช้กลไกกองทุนน้ำมันฯ พยุงราคาดีเซล หลังมาตรการลดภาษีสรรพสามิตลิตรละ 1 บาท สิ้นสุด 19 เม.ย.67

กบน. ใช้กลไกกองทุนน้ำมันฯ พยุงราคาดีเซล หลังสิ้นสุดมาตรการลดภาษี 19 เม.ย. 67   

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ได้ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งราคาน้ำมันยังคงตัวอยู่ในระดับสูง และยังมีปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันได้ โดยเฉพาะความไม่สงบในประเทศตะวันออกกลางกรณีอิหร่าน-อิสราเอลที่อาจประทุขึ้นอีก ประกอบกับมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 1 บาท/ลิตร กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล

กบน. ใช้กลไกกองทุนน้ำมันฯ พยุงราคาดีเซล หลังสิ้นสุดมาตรการลดภาษี 19 เม.ย. 67   

สกนช. เห็นว่า เพื่อไม่ให้มาตรการลดภาษีที่สิ้นสุดลงกระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลมากนัก จึงจะเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ให้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยดูเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนมากจนเกินไปและไม่ให้ราคามีการเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไป 

โดย กบน.  จะพิจารณาอัตราการอุดหนุนหรือลดการชดเชยให้เป็นไปตามช่วงเวลาและจังหวะที่เหมาะสม จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศไม่ให้ผันผวนมากจนเกินไป

สำหรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 14 เมษายน 2567 ติดลบ 103,620 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 56,407 ล้านบาท ส่วนก๊าซ LPG ติดลบ 47,213 ล้านบาท

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×