Sunday, May 19Modern Manufacturing
×

กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึก ป.ป.ท. ร่วมแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมทั้งระบบ

กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึก ป.ป.ท. แลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งกากฯ ทั้งระบบขยายผลขบวนการขนย้ายกากตะกอนแร่จากจังหวัดตาก ย้ำต้องโปร่งใส เน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้ง

กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึก ป.ป.ท. ร่วมแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมทั้งระบบ

กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึก ป.ป.ท. ร่วมแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมทั้งระบบ

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เมื่อวานนี้ (17 เมษายน 2567) ได้หารือ กับนายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) นายเอกชัย เกษมสุขธวัช รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และคณะ โดยมีนางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุมด้วย 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับ ป.ป.ท. มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการหารือแนวทางและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมทั้งระบบ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม เช่น กรณีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม และการตั้งโรงงานรีไซเคิลที่ไม่ได้มาตรฐานของกลุ่มทุนจีนสีเทาในพื้นที่ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และเมื่อมีการตรวจพบการลักลอบขนย้ายกากตะกอนแร่จากจังหวัดตากไปยังพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร นั้น อก. จึงได้เร่งประสานความร่วมมือกับ ป.ป.ท. เพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง แลกเปลี่ยนข้อมูล และวางแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจะผนึกความร่วมมือร่วมกันวางแนวทางและมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต รวมถึงร่วมกันตรวจสอบขยายผลว่าการขนย้ายกากตะกอนแร่จากจังหวัดตากมีการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อให้การจัดการและการดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศเป็นอันดับแรก

กากแคดเมียม

เลขาธิการ ป.ป.ท. กล่าวว่า ทาง ป.ป.ท และกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ได้ร่วมกันหารือในประเด็นกากตะกอนแร่จากจังหวัดตาก ที่กังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ตรวจพบ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจะร่วมมือกันตรวจสอบว่าการขนย้ายกากแคดเมียมดังกล่าว ได้ทำการขออนุญาต และการอนุญาตของเจ้าหน้าที่รัฐถูกต้องหรือไม่ โดยหากพบว่าผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐรายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมาย จะดำเนินคดีและนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษอย่างเด็ดขาด ต่อไป

“ผมเน้นย้ำกับข้าราชการกระทรวงฯ ในการดำเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันหาแนวทางและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้รวดเร็วที่สุด ซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดีจาก ป.ป.ท. ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการกับผู้กระทำความผิด และแนวทางการแก้ไขป้องกันต่าง ๆ โดยกระทรวงฯ ได้ยึดการปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และภายใต้การกำกับดูแลของนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้ดำเนินการด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรก” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×