Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

ส.อ.ท. – สมาพันธ์สมาคมวิทยุและโทรทัศน์ ร่วมผลักดัน Soft Power ไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหารือสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ร่วมผลักดันซอฟท์พาวเวอร์ (Soft Power) ไทยผ่านอุตสาหกรรมสารัตถะ เดินหน้าต่อยอดโมเดลเศรษฐกิจ BCG พร้อมส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทยก้าวสู่สากล คาดช่วยหนุนให้ไทยขยับจากประเทศที่มี Soft Power อันดับ 35 ในปี 65 ให้อยู่ในอันดับดีขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เศรษฐกิจไทย

ส.อ.ท. – สมาพันธ์สมาคมวิทยุและโทรทัศน์ ร่วมผลักดัน Soft Power ไทย

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา นายเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นำคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ เข้าพบนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมรองประธาน และกรรมการบริหาร ส.อ.ท. หารือประเด็น Soft Power และความร่วมมือด้านต่างๆ ณ ห้อง Passion (802) ชั้น 8 ส.อ.ท.

ส.อ.ท. – สมาพันธ์สมาคมวิทยุและโทรทัศน์ ร่วมผลักดัน Soft Power ไทย

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ซอฟท์พาวเวอร์ในปี 2565 เป็นพลังสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ประเทศที่โดดเด่นที่สุดในการใช้ซอฟท์พาวเวอร์มาสนับสนุนเศรษฐกิจ คือ สาธารณรัฐเกาหลีที่ก่อนหน้านี้ GDP ต่ำกว่าญี่ปุ่น แต่ปัจจุบัน GDP แซงหน้าญี่ปุ่นไปแล้ว คนทั่วโลกรู้จักซอฟท์พาวเวอร์อย่าง K-POP รวมถึงหนังและซีรีย์เกาหลี

การสร้างมูลค่าเพิ่มทำได้หลายวิธี แต่ตัวที่ดีที่สุดและประเทศไทยทำได้แน่นอนคือ Soft power ที่ประกอบไปด้วย 5F คือ อาหารไทย (Food) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) มวยไทยและศิลปะการป้องกันตัว (Fighting) เทศกาลประเพณีไทย (Festival)

[Part 2 ]คุยกับตัวจริงเรื่อง Terminal Block จาก TOYOGIKEN | K.P.T Machinery

“สำหรับประเทศไทยมีซอฟท์พาวเวอร์สำคัญซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเผยแพร่ผ่านอุตสาหกรรมสารัตถะ (คอนเทนต์) เพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไทย ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพร เครื่องสำอาง อัญมณีและเครื่องประดับ การท่องเที่ยว สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์ และดิจิทัล หากไทยสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองแทนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมแบบ Original Equipment Manufacturing (OEM) ที่เป็นอุตสาหกรรมรับจ้างผลิต ก็จะสามารถนำรายได้เข้าประเทศได้เพิ่มขึ้น” นายเกรียงไกร กล่าว

ส.อ.ท. – สมาพันธ์สมาคมวิทยุและโทรทัศน์ ร่วมผลักดัน Soft Power ไทย

ในการหารือวันนี้ ทาง ส.อ.ท. และสมาพันธ์ฯ มีความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน โดยเริ่มจากการใช้อุตสาหกรรมคอนเทนต์ มาสนับสนุน Soft power ในโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture Industry) หรือ SAI ของส.อ.ท. ซึ่งจะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio, Circular, Green Economy) ของประเทศเพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ที่จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน ด้วยการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ในสัดส่วนที่น้อยลงและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เกิดเป็นรูปธรรม

นายเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กล่าวว่าองค์ประกอบของสมาชิกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มี 2 ส่วน โดยส่วนแรก คือ ผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ส่วนที่ 2 คือ ผู้ผลิตคอนเทนต์รายใหญ่ ซึ่งล่าสุดมีแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่ทางสมาพันธ์ฯ พยายามที่จะเผยแพร่คอนเทนต์ที่มีคุณภาพสู่ตลาดโลก โดยใช้ Soft power ช่วยสนับสนุนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ ส.อ.ท.

“การสร้าง Soft power ของไทย เราเน้นไปที่การท่องเที่ยวไทยเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่จริงๆ แล้วการกระตุ้นการอุปโภค บริโภคสินค้าทางอ้อมผ่านคอนเทนต์ไทย จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่ช่วยสร้าง Soft power ไทยให้แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งสินค้าต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ก็มาจากผลิตผลจากภาคอุตสาหกรรมไทย จึงเป็นที่มาที่เราต้องการมาหารือและสร้างความร่วมมือกับ ส.อ.ท. ให้เกิดขึ้นในวันนี้”  นายเขมทัตต์ กล่าว

สำหรับการหารือในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความร่วมมือในแนวทางใหม่ๆ โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เป็นสมาชิกของส.อ.ท. สามารถสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานของคอนเทนต์ไทยให้ทัดเทียมระดับสากล ขณะเดียวกันสื่อและคอนเทนต์ไทยสามารถช่วยเผยแพร่ Soft power ไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วโลก

การหารือครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจาก ส.อ.ท. ประกอบด้วยนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธาน ส.อ.ท. นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล นายวิชัย สกลวรารุ่งเรือง กรรมการบริหาร ส.อ.ท. นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์ รองประธานกลุ่มดิจิทัล ส.อ.ท. และดร. วิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล รองเลขาธิการ ส.อ.ท. 

ในส่วนของสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ยังได้รับเกียรติจากนายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา อุปนายกคนที่ 4 นายสุรพล พีรพงศ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษา นางสาวอัญชนก แข็งแรง กรรมการและเลขานุการ นางสาวกนกพร ปรัชญาเศรษฐ กรรมการ และนางสาวศุภนิตาร์ เผือกพันธ์มุข เจ้าหน้าที่สำนักงานสมาพันธ์ฯ เข้าร่วมหารือ

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations
READ MORE
×