Monday, June 24Modern Manufacturing
×

GGC ร่วมกับ กรอ. ผลักดัน Net Zero ในพื้นที่ EEC

GGC ร่วมกับ กรอ. ผลักดัน Net Zero ในพื้นที่ EEC

GGC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลักดัน Net Zero ในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่อื่นๆ

GGC ร่วมกับ กรอ. ผลักดัน Net Zero ในพื้นที่ EEC

(17 สิงหาคม 2566) นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  หรือ GGC ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการลดมลภาวะทางอากาศและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานอุตสาหกรรมกับ โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่อื่นๆ  โดยมีบริษัทชั้นนำเข้าร่วมในพิธีลงนาม จำนวน 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดาว เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอสซีจีซี จำกัด (มหาชน)  เป็นเกียรติร่วมงาน ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

GGC ร่วมกับ กรอ. ผลักดัน Net Zero ในพื้นที่ EEC

KUKA จัดส่งหุ่นยนต์เพื่อการผ่าตัดกว่า 300 ตัวให้ Siemen Healthineers |

สำหรับการการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการลดมลภาวะทางอากาศ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามนโยบายเพื่อสร้างความร่วมมือและส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และพื้นที่อื่นๆ การจัดเก็บ รวบรวม หรือตรวจวัดข้อมูลและจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Measurement and Reporting) เพื่อผลักดันการดำเนินการลดมลภาวะทางอากาศ (Air Pollution Control) และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมให้บรรลุเป้าหมายมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 

และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ภายในปี 2065 โดยมีกรอบและแนวทางความร่วมมือ คือ 1) แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม  2) ส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ 3) จัดกิจกรรม/อบรม/สัมมนาที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงาน และ 4) ให้คำปรึกษาทางวิชาการหรือการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานทุกฝ่าย

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×