Thursday, June 13Modern Manufacturing
×

“พลังงาน” ชู “สุราษฎร์ธานี” นำร่อง Smart City จังหวัดแรกของไทย

กระทรวงพลังงาน เดินหน้าแผนพลังงานอัจฉริยะ ชู สุราษฏร์ธานี นำร่อง Smart City จังหวัดแรกของไทย

“พลังงาน” ชู “สุราษฎร์ธานี” นำร่อง Smart City จังหวัดแรกของไทย

วันนี้ (17 สิงหาคม 2566) นายเพทาย หมุดธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และ นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมเป็นประธานเปิดการสัมมนา “การขับเคลื่อนเมืองสู่ Smart City ด้านพลังงาน” ณ โรงแรมไดมอนท์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฏธานี  ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566    ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการและแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานและบริหารจัดการเมืองสู่ Smart City 

“พลังงาน” ชู “สุราษฎร์ธานี” นำร่อง Smart City จังหวัดแรกของไทย

EV ช่วยลดคาร์บอนได้จริงแค่ไหน? เทรนด์ที่ใช่หรือแค่การตลาด | ดร.หมีหยิบมาเล่า Podcast EP.2

นายเพทาย หมุดธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน  เผยว่า กระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบประสิทธิภาพการผลิต การใช้ พลังงานของประเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) นับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญจาก 7 กรอบแนวทางของเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City โดยแนวทางการพัฒนาเมืองด้าน smart energy สามารถดำเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเมือง หรือการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาด ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและใช้พลังงานอย่างสูงสุดแล้ว ผลประโยชน์ที่ได้ 

นอกจากจะเกิดกับหน่วยงานที่ดำเนินการเองแล้ว ยังตอบโจทย์กลยุทธ์สำคัญในการผลักดันประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero emission) ภายในปี ค.ศ. 2065

กระทรวงพลังงาน ได้เห็นถึงศักยภาพของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดหลักการและแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป็นจังหวัดแรกของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานและบริหารจัดการ เมืองสู่ Smart City โดยเฉพาะในมิติด้านพลังงาน 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย วิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาให้ความรู้และนำเสนอความคืบหน้าของการดำเนินงานเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาเมืองไปสู่เมือง Smart City 

กระทรวงพลังงาน รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการตอบรับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการขับเคลื่อนภารกิจงานและบริหารจัดการ เมืองสู่ Smart City โดยเฉพาะในมิติด้านพลังงาน ผ่านการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ที่จะมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหลากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น คณะอนุกรรมการจัดทำแผนด้านพลังงานอัจฉริยะ

 (Smart Energy) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี บุคลากรจากส่วนราชการในพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี บุคลากรจากกระทรวงพลังงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมกว่า 100 ท่าน และหวังว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้  จะเป็นจุดเริ่มต้นและนำไปบริหารจัดการด้านพลังงานเพื่อพัฒนาสู่ Smart City ในจังหวัดอื่นๆ ต่อไปนายเพทายกล่าว

ด้าน นายบันดาล สถิระชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงพลังงาน ซึ่งจังหวัดก็ได้เตรียมความพร้อมเพื่อตอบรับนโยบาย Smart City ผ่านคณะอนุกรรมการจัดทำแผนด้านพลังงานอัจฉริยะของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมา จังหวัดก็ได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ (Depa) จัดทำแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยในแต่ละปี มีการเปิดโอกาสให้เมืองต่างๆ ยื่นข้อเสนอ     เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเมืองอัจฉริยะ ภายใต้กรอบการพัฒนาใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านพลเมือง ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเดินทางและขนส่ง ด้านพลังงาน และด้านการบริหารภาครัฐ 

ทั้งนี้ ในปี 2565 มีเมืองที่ได้รับการประกาศรับรองเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทั้งหมดจำนวน 15 เมือง ใน 14 จังหวัด ซึ่งรวมถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย โดยมีพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×