Monday, April 22Modern Manufacturing
×

KF&E Green Financing เปิดทุกโอกาส กับการลงทุนเครื่องจักรพลังงานสีเขียว

KF&E Green Financing เปิดทุกโอกาส กับการลงทุนเครื่องจักรพลังงานสีเขียว

ในยุคภาวะโลกร้อน ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากสภาวะเรือนกระจก ซึ่งมีต้นเหตุจากการที่มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ การขนส่ง และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมๆกับปริมาณพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงทุกปี ทำให้ประสิทธิภาพของกลไกในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากระบบบรรยากาศลดลงอย่างมาก ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนที่มีมูลเหตุมาจากการปล่อยก๊าซพิษต่างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้แสงอาทิตย์ส่องทะลุผ่านชั้นบรรยากาศมาสู่พื้นโลกได้มากขึ้น ซึ่งนั่นเป็นที่รู้จักกันโดยเรียกว่า สภาวะเรือนกระจก 

KF&E Green Financing เปิดทุกโอกาส กับการลงทุนเครื่องจักรพลังงานสีเขียว

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศมากมาย เช่น การเกิดภาวะน้ำแข็งละลายตามแถบขั้วโลก เป็นผลทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น เกิดโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมได้ทุกทวีป อุณหภูมิน้ำเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมีผลต่อสัตว์น้ำทางทะเล และบางพื้นที่ที่อุณหภูมิสูงขึ้นทำให้เกิดสภาวะแห้งแล้ง ผลิตผลทางการเกษตรลดลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก

ด้วยสาเหตุเหล่านี้ จึงมีหลายๆประเทศที่มีความกังวล และหันมาให้ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก การออกกฎหมาย และกฎระเบียบเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) แม้กระทั่งประเทศไทยเองก็มีการกำกับดูแลเพื่อไม่ให้องค์กรต่างๆ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (Legally Binding Target)

จะดีกว่ามั้ย ?? ถ้าพวกเราหันมาให้ความสำคัญในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจก ให้กับโลกของเรา ด้วยการหันมาให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรที่ไม่สร้างก๊าซเรือนกระจก หรือการหันมาใช้พลังงานสีเขียว (Green Energy) ได้แก่ พลังงานลม, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานน้ำ, ชีวมวล เป็นต้น ซึ่งพลังงานที่ได้มาจากธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษที่เป็นอันตรายเหมือนกับพลังงานชนิดอื่นๆ ซึ่งอาจจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต แปรรูป การนำไปใช้ประโยชน์ และจัดการกากหรือของเสีย อันเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อน

KF&E Green Financing

ปัจจุบัน KF&E มีสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในอุปกรณ์ เครื่องจักรในการผลิต ที่ใช้พลังงานสีเขียว (Green Financing) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถก้าวเข้ามาเริ่มต้นลงทุนในเครื่องจักรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น การลงทุนในการติดตั้ง Solar Rooftop ของโรงงาน อาคาร หรือการเปิดสถานี EV Charging Station เป็นต้น ซึ่ง KF&E พร้อมสนับสนุน และช่วยแบ่งเบาภาระและลดความกังวลด้านการเงินของผู้ประกอบการในการลงทุนเครื่องจักรพลังงานสีเขียว

นอกจากนี้ KF&E ยังมีทีมงานที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจต่างๆ และพร้อมตอบโจทย์ให้กับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ KF&E พร้อมเข้าไปมีส่วนร่วมกับแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
KASIKORN FACTORY AND EQUIPMENT COMPANY LIMITED : KF&E
Tel : 02-2902900
Website : www.kasikornfactory-equipment.com
E-mail : kf.info@kasikornfactory-equipment.com
ที่อยู่ : อาคารพหลโยธิน ธนาคารกสิกรไทย  400/22 ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×