Friday, March 22MM Thailand

Tag: Management

แนวทางปฏิบัติและอุปสรรค เมื่อใช้ ‘ลีน’ เป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต

แนวทางปฏิบัติและอุปสรรค เมื่อใช้ ‘ลีน’ เป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต

Productivity
ปัจจุบันผู้เขียนได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ ในบริษัททำการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกแห่งหนึ่ง ด้วยตำแหน่งหน้าที่ ในอีกบทบาทหนึ่ง รับบทบาทที่ปรึกษาในองค์กร ในการปรับปรุงกระบวนการภายในโดยนำเทคนิคลีน (Lean) เข้ามาประยุกต์ในองค์กร การปรับปรุงกระบวนการภายใน (more…)
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการกำหนด TAKT TIME

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการกำหนด TAKT TIME

Productivity
Takt Time (แท็คไทม์;  T/T) หมายถึง ความเร็วในการผลิต มีที่มาจากภาษาเยอรมัน แปลว่า จังหวะดนตรี ซึ่งเราใช้ Takt Time ในการกำหนดจังหวะการผลิตสินค้าต่อชิ้นให้เป็นไปตามจังหวะที่ลูกค้าต้องการ (more…)
พื้นฐานหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ฉบับผู้ใช้งาน (ตอนที่ 3)

พื้นฐานหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ฉบับผู้ใช้งาน (ตอนที่ 3)

Automation
ความเดิมจากตอนที่แล้ว... พื้นฐานหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ฉบับผู้ใช้งาน (ตอนที่ 2) โครงสร้างของหุ่นยนต์สำหรับงานอุตสาหกรรมจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นแทนแขน หรือ Link และส่วนที่เป็นข้อต่อ (more…)