fbpx
Saturday, July 4Modern Manufacturing

ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังจัดตั้ง ‘ศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้’ รองรับ EEC

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 14 แห่ง ทำพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดตั้ง ‘ศูนย์เทคนิคการเรียนรู้-Technical Learning Academy’ บริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคแรงงานและภาคการศึกษาให้สอดคล้องต่อความต้องการของอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงรองรับการเติบโตของ EEC

บริษัท เครือสุมิพล จำกัด ในฐานะบริษัทแม่ของ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูงได้จัดตั้ง ‘ศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ – Technical Learning Academy’ บนเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ มีพื้นที่อาคาร 7,500 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องเรียนห้องฝึกอบรมขนาดต่างๆ ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ พร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยจะดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลากร ด้วยการจัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยมีหลักสูตรขั้นพื้นฐาน (Basic Course) และขั้นสูง (Intensive Course) รวมถึงการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆ อาทิเช่น การจัดกิจกรรมต่างๆ นิทรรศการเครื่องจักรกลอุปกรณ์ และการศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษา คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานในต้นปี 2562 โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร

ทั้งนี้ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 14 แห่ง ได้แก่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันยานยนต์ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย  สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย สถาบันไทย-เยอรมัน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) บริษัท เครือสุมิพล จำกัด

ศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้นี้ ใช้แนวคิดในรูปแบบใหม่ (New Perspectives) โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่มีเป้าประสงค์ด้านการพัฒนาบุคลากร และภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เป็นแบรนด์ชั้นนำในการจัดสรรเครื่องจักรอุปกรณ์นำมาติดตั้งเพื่อการฝึกอบรมตามความถนัดและความชำนาญที่มีความพร้อมในการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตลอดเวลา อีกทั้ง ทุกฝ่ายจะมีส่วนร่วมกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่อยู่ในภาคแรงงานปัจจุบันและภาคการศึกษาที่จะเข้าสู่อาชีพ สอดคล้องกับความต้องการที่เป็นปัจจุบันและอนาคตของภาคอุตสาหกรรม ภายใต้การประสานพลังประชารัฐอย่างเต็มรูปแบบ

Jeeraporn T. on Email
Jeeraporn T.
นักข่าวสายอุตสาหกรรม ประจำกองบรรณาธิการ เว็บไซต์ MMThailand.com
พร้อมเกาะติดข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม อาทิ ข่าวนโยบายภาครัฐ งานวิจัยใหม่ๆ ข่าวธุรกิจอุตสาหกรรม ข่าวโรงงานอุตสาหกรรม ข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรม ฯลฯ